Google analytics

tirsdag 18. oktober 2011

Promilledag i retten

Denne uka har jeg det vi kaller for enedommerturnus. Turnusdommerne behandler alle straffesaker hvor det skal treffes en avgjørelse uten hovedforhandling. Hovedtyngden av sakene er tilståelsessaker. Dvs at vi avsier straffedom basert på at siktede møter i retten og tilstår.

I løpet av en arbeidsdag avsier vi fra 3-6 tilståelsesdommer. Etter to uker med turnus har vi møtt ganske mange mennesker som av en eller annen grunn har opptrådt i strid med loven, og må i retten for å svare for seg.

Så langt har jeg denne uka hatt fem saker med promille. Det slår meg hvor forskjellige sakene er. Alle siktede har sin historie, sin bakgrunn og sin forklaring på at de kjørte bil med promille.

Bilen er en potensiell drapsmaskin. Alle vet at når føreren er påvirket av promille, øker risikoen for at kjøreturen ender med ulykke betydelig. De fleste har heldigvis høy terskel for å kjøre med promille, også de som faktisk gjør det. Men hvorfor havner de likevel bak ratten med promille?

Jeg skal begrense meg til å beskrive variasjonen i historiene vi hører i retten. Her er noen eksempler:

 • 17 år gammel gutt på sommerfest i skogen med en gjeng ungdommer. Moped var transportmiddelet til festen. Da den lovte skyssen uteble, fremsto mopeden som et godt alternativ - særlig med 3-5 shots innabords.
 • 17 år gammel gutt arvet bestefars bil. Uten førerkort, men med bil, dro han på fisktur med noen kamerater. Det ble regn, og de dro på fest i nermeste tettsted. Med  nesten 2 i promille, endte kjøreturen tilbake til teltet "heldigvis" raskt i grøfta.
 • Mann i 50-åra hadde et enkeltpersonsfirma som gikk dårlig. Han var deprimert og nedstemt. Han kjørte til skogs, hvor han ble sittende å drikke cognac. Turen hjem endte "heldigvis" raskt i grøfta.
 • Mann i 50-åra  som reiser mye i jobben. På hotellrommet om kvelden drakk han 5 halvlitere med øl. På tur til jobben om morgenen ble han stanset i promillekontroll.
 • Mann på hyttetur med kone og to mindreårige barn. Om kvelden oppsto det krangel mellom ektefellene. Mannen forklarte at kona angrep han med en kniv. Han tok med seg barna i bilen, og kjørte for å komme seg unna kona. Barna satt ikke i barnestol, og hadde ingen sikring i bilen. Han ble stanset av politiet som var varslet om mannens promillekjøring via kona.
 • Mann i 30-åra som er alkoholiker og dømt for promillekjøring 3 ganger. Under en gåtur begynte det å regne. Han fant en ulåst bil med bilnøkklen i. Han tok bilen og brukte den i flere dager frem til han ble stanset av politiet. Promillekjkøring i alle fall da han stjal bilen, og da han  ble stanset av politiet.
De seks historiene illustrerer godt mangfoldet og typetilfellene. Det er som regel menn som bryter loven, så også i promillesakene. Noen gjengangere har vi. Men ofte er det en impulshandling begått i ruspåvirket tilstand. Forhåpentligvis blir det med den gangen man blir tatt for det. Noen ganger er det folk i livskrise, hvor livskrisen gjør at de ikke tenker rasjonelt eller ikke ser andre utveier.

I rettssal 307 hører vi først på historien, deretter utmåler vi straff og avsier dom.

Promillekjøring straffes hardt i Norge. For promille over 0,5 skal det straffes med fengsel og bot. Promillens størrelse og forholdene rundt kjøringen er sentralt ved fastsettelsen av straffen. Det er først ved promille over 1,2 at promillekjøreren som regel må inn å sone (ubetinget fengsel). 

Boten skal i følge lovgiverne alltid tilsvare 1,5 ganger brutto månedslønn. Dvs at boten er like høy for 0,5 som for 1,5. Det er ikke uvanlig at boten overstiger 50.000.

For mange er tap av førerkortet likevel det som rammer hardest. Promille på 0,5 gir 1 år uten førerkort. Tapstiden økes gradvis til 2 år ved 1,2 i promille. Lengste tapstid er 5 år. For gjentatte brudd tapes førerkortet "for alltid".

Lovgiver har i sin visdom gitt svært detaljerte regler om straff og tap av førerkort. Det er lite rom for at dommeren avviker fra lovens utgangspunkter. Når man møter menneskene og får høre deres historie er det lett å bli beveget. Det er lett å forstå at straffen oppleves som streng. Men det er jo nettopp det som er meningen. Bilen er en potensiell drapsmaskin. Promille og bilkjøring er en farlig kombinasjon. 

174 kommentarer:

 1. Interessant. Det ser ikke ut til å være noen slump at det var så mange menn. I følge SSBs siste statistikk ble straffereaksjonene innenfor trafikkriminalitet fordelt på 188 001 menn og 57 816 kvinner.

  Hva er det med oss menn og biler?

  SvarSlett
  Svar
  1. Vi kjører mest?

   Slett
  2. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

   Slett
 2. Er promillekjøring den eneste foretreelsen som gir bot avhengig av inntekts størrelse? Eller fins det flere eksempler på dette?

  SvarSlett
 3. Så vidt jeg kan komme på er promillesaker den eneste sakstypen hvor boten i utgangspunktet skal settes lik en faktor ganget brutto inntekt.

  I alle saker gjelder straffeloven § 27 hvor det heter:

  "Når bot idømmes, bør det foruten til det straffbare forhold tas særlig hensyn til den dømtes formuesforhold og til hva han etter sine livsforhold antas å kunne utrede."

  Inntekten er derfor alltid en viktig faktor ved utmåling av bot.

  Noen gangar har ikke tiltalte noen inntekt, men mottar sosial stønad. Er det da riktig å utmåle noen bot? Og hva skal boten eventuelt være?

  SvarSlett
 4. For de tilfellene hvor det kunne være aktuelt å ha bøtesats etter brutto inntekt må det jo være helt kurant å ha en minstesats... Trenger ikke være verre enn det :-)

  SvarSlett
 5. Til anonym.
  Minstesatser opplever jeg som problematisk. Lovgiver har angitt at i promillesaker skal minsteboten for de uten inntekt være på 10.000. Hvis du mottar sosial stønad, er det begrenset med muligheter til å betale 10.000 uten at de bryter loven. Resultatet har da også blitt at man i praksis gir lavere bot enn det som er angitt som minstesats.

  SvarSlett
 6. hva skjer hvis man blir tatt for å kjøre bil når førerkortet er indratt pga promillekjøring? blir det ekstra lang tid uten lappen da... ?

  SvarSlett
 7. og har man lov til å øvelsekjøre etter en promilledom... ?

  SvarSlett
 8. Hei anonym.
  Hvis man på tross av at førerkortet er inndratt velger å kjøre bil, så kjører man uten gyldig førerkort. Kjøring uten gyldig førerkort er straffbart, og medfører forlenget tapstid. Hvor lang den nye tapstiden blir avhenger blant annet av lengden på den opprinnelige tapstiden. For korte tapstider blir ny tapstid like lang som den opprinnelige. For de lengre tapstidene blir ny tapstid minst 6 måneder. Se tapsforskriften § 7-1.
  http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20031219-1660.html#7-1

  Har man mistet førerkortet kan man ikke uten samtykke fra politiet øvelseskjøre før tapstiden er utløpt. Se forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 2-1.
  http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20041001-1339-002.html#2-1

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei.

   I tapsforskriften står det at hvis man blir tatt for "ett par kjøringer" i begynnelsen av en tapsperiode skal det idømmes tilleggstraff.

   HVordan er dette om man blir tatt for bare EN kjøring???

   Slett
  2. En kjøring uten gyldig førerkort i en tapsperiode skal som regel medføre at det settes en tilleggstid tilsvarende den opprinnelige tapstiden. Hvis opprinnelig tapstid var på mer enn 1 år skal tilleggstiden settes til 6 måneder.

   Slett
  3. Hei og takk for tilbakemelding. Dette gjelder til tross for at forskriften sier at man skal være tatt for "ett par kjøringer". Betyr det at det finnes andre lover/retningslinjer man tar hensyn til, eller er dette bare blitt såkalt "rettspraksis" hvor man setter til side forskriftene til fordel for etablert praksis?

   Slett
  4. Jeg vil bare påpeke om at hvis man blir tatt kjørende uten førekort i en tapsperiode så får man nødvendigvis tillegg i tapstiden. Hvis man skulle være så dum å kjøre uten førerkortet og bli stoppet så er det opp til polititjenestemannen og vurdere om det skal opprettes sak eller om man skal gi et forelegg for kjøring uten førerkort der og da på stedet. Skjer det siste så kan man ikke ilegge tilleggstid til den opprinnelige dommen da man allerede har vedtatt et forelegg.

   Men nå skal det sies at det sikkert kan være forskjeller her, men ville bare påpeke at man ikke nødvendigvis får forlenget tapstiden.

   Slett
 9. hei,da har jeg fått svar på spørsmålene :) takker så mye! :)

  SvarSlett
 10. Hva er egentlig straffen for promille melom 0,2 og 0,5? Ved en promille på f.eks 0,3 hvor lenge mister vedkommende førerkortet og må vedkommende avlegge en ny førerprøve?

  SvarSlett
 11. Kjøring med promille opp til 0,4 gir som regel ikke noe tap av førerkortet. Ved skjerpende omstendigheter som f.eks. dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer, kan førerkortet likevel inndras.

  For promille mellom 0,4 og 0,5 er tapsperioden 6 måneder, og fra 0,5 er tapsperioden på minst 12 måneder. Med andre ord så er det ved lav promille store forskjeller på tapstiden på promillekjøring fra 0,3-0,5 promille.

  Ved promille mellom 0,2 til 0,5 skal det også ilegges bot.

  SvarSlett
  Svar
  1. I Hordaland Politidistrikt så praktiserer de ikke disse reglene etter rettspraksis.
   Ved lavpromille så bruker de heller § 34 femte ledd og inndrar førerretten uten noen form for dom.

   Slett
 12. Er ikke praksis slik at det kun er forenklet forelegg for promille mellom 0.2-0.5, den såkalte "Bondevik skatten" ?

  Veitrafikkloven sier;
  § 31. Alminnelige straffebestemmelser.

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebud. På samme måte straffes overtredelse av vilkår i enkeltvedtak i medhold av denne lov og brudd på forbud etter §§ 35 og 36. Overtredelse er forseelse, uansett straffens størrelse. Den som ved bruk av motorvogn uaktsomt volder betydelig legemsskade eller en annens død, straffes etter straffeloven § 238 eller § 239.

  Den som overtrer § 22 første ledd, straffes som regel

  a) med bot ved alkoholkonsentrasjon i blodet til og med 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften til og med 0,25 milligram per liter luft,
  b) med bot og betinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,0 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,25 til og med 0,5 milligram per liter luft,
  c) med bot og betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,0 til og med 1,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,5 til og med 0,75 milligram per liter luft,
  d) med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,75 milligram per liter luft.

  samt;

  § 33. Tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv.

  1. Blir den som har førerett ilagt straff, kan det i samme dom eller forelegg fastsettes tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller for alltid, dersom hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.

  Tapet av førerett fastsettes for minst 1 år dersom rettighetshaveren blir ilagt straff for overtredelse av § 22, jf. § 31. Dette gjelder likevel ikke for overtredelser som nevnt i § 31 annet ledd bokstav a.

  SvarSlett
 13. hvordan er det om man ikke har kjørt med promille og politiet får et tips om at det er prmillekjøring, og politiet kommer 30 minutter etter personen har kjørt til en fest og parkert, og deretter begynt å drikke myye sterk alkohol? blåser og de måler 0,8 i stigende rus.
  Det ble inndradd i 3 uker. denne personen har mange vitner til at h*n ikke har drukket.. kommer denne personen til å miste førerkortet?
  må h*n eventuelt sende ved et vedlegg om hvor avhengig h*n er av førerkortet? hjelper det vedkommede noe?

  SvarSlett
 14. Hei anonym.

  Det er politiet som må bevise at en person har kjørt med promille. Noen ganger kan det oppstå tvil om sjåføren hadde promille da han kjørte, eller om promille er en følge av at sjåføren rett etter kjøringen satt seg ned og drakk.

  Etter vegtrafikkloven § 22 - http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html#22 - er det ikke lov å drikke alkohol 6 timer etter kjøringen hvis sjåføren må forstå at det blir politietterforskning etter kjøringen. Spørsmålet er altså om det oppsto noen situasjon som tilsa at politiet ville bli interessert.

  Hva som er tilfellet i det du beskriver er vanskelig å si. Jeg vet ikke hvorfor politiet ble tipset. Videre vet jeg heller ikke om det er mulig å få så høy promille så kort tid etter kjøringen. Så noe svar er selvsagt ikke mulig å gi.

  Om det hjelper å sende vedlegg som viser at man er avhengig av kjøretøyet? Vel, det skader ikke, men det er svært sjelden at det i seg selv er avgjørende for retten. Den som er avhengig av førerkortet har en særlig oppfordring til å ikke havne i slike situasjoner.

  SvarSlett
 15. Hei. Drister meg til å stille deg noen spørsmål.
  Min samboer og mor til våre 3 barn, tok vår bil i en depresjonsperiode (plaget med tidvise depresjoner, ettervikrninger av tilstander i ungdomstid) og kjørte over lengre strekning (ca 2 mil), hvor hun da kjørte av veien og klippet en skiltpæle, og bilen havnet på taket.

  Heldigvis gikk det bra med henne, og hun ble selvfølgelig "tatt" som følge av dette. Promille over 2, dette kun muntlig fortalt av sykehuspersonell da hun fortsatt var full/bakfull dagen etter. Selve kjøreturen husker hun ingenting av.

  Gikk sammen med henne til politi for avhør, avhøret ble av oss etterspurt for å få saken i gang så tidlig som mulig og få ting ut av verden. Dette var i tidlig mars i fjor, og fortsatt har hun ingenting hørt fra det offentlige.

  Har fulgt med i lokalavisen, og ser mange, mange saker som har skjedd lenge etter hennes ugjening har kommet opp - men altså ikke hennes. Seneste sak med promilledom gjengitt i avisen, fra Desember i fjor..

  Har og vært i kontakt med lokalpolitiet, og de heller kunne ikke svare hvorfor. "Bare vente" er svaret.

  Må nevnes at jeg var behjelpelig å legge ved et lengre brev, der vi forsøkte forklare situasjonen rundt hennes depresjonsproblemer - og tilstand som førte til ugjerningen. Og med spørsmål om alkolås på bil, så hun har mulighet for å frakte barna når jeg er offshore på jobb.

  Spørsmålene er:
  Hva kan tenkes at det tar så lang tid for hennes del?
  Kan det i det hele tatt være mulighet for "Alkolås"?
  Hvilken dom kan det forventes at hun får?
  Gir den lange ventetiden utslag i dommen på noen måte?

  Andre "råd" mottaes og med takk, da det for henne får utslag i enda verre depresjoner å ikke vite utfallet etter så lang tid.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym.

   Så lang ventetid forstår jeg er veldig krevende. Det er selvsagt umulig for meg å si noe sikkert om hvorfor det tar sånn tid før saken kommer opp. Generelt kan jeg si at min erfaring er at det er to hovedgrunner til at saker tar lang tid.

   1.
   Saken har havnet i den store bunken med saker som ikke blir prioritert, eller at politijuristen på saken er overarbeidet eller har lengre fravær grunnet sykdom eller annet.

   2.
   Det tar tid å få avklart faktum i saken. I promillesaker kan det tenkes at det kan ta tid å få oversikt over skader kjøringen har ført med seg, eller at det lang tid å få svar på prøveresultatene.

   Hvis saken har unødvendig lang liggetid hos politiet, kan det få betydning for dommen.

   Du beskriver kjøring med høy promille over en lang strekning som endte med en ulykke. Straffutmåling er ingen eksakt vitenskap. Ut fra det du beskriver tenker jeg at straffen vil kunne bli fengselsstraff i 30-40 dager, bot på 1 1/2 ganger brutto månedsinntekt og tap av førerkortet i minst 2 år.

   Hvis man har et rusproblem, kan det tenkes at man istedet for fengselsstraff kan bli dømt til promilleprogram. Alkolås har jeg ikke hørt blitt brukt som en del av promillestraff.

   Den lange ventetiden kan påvirke. Er ventetiden lang nok, hender det at man gjør om fengselsstraff til en betinget reaksjon. Dvs at man slipper inn å sone forutsatt at man ikke gjør noe straffbart innen 2 år.

   Jeg skal være forsiktig med å gi gode råd. Det er alltid lurt å fokusere på det man selv kan gjøre noe med. Mange går bare og venter og tenker at man ikke kan gjøre noe før dom faller. Sånn er det jo ikke. Hvis man viser at man klarer å ta tak i livet sitt i en sånn vanskelig periode, vil det kunne virke positivt inn når straffen utmåles. Det er enklere å si at man skal gjøre noe enn faktisk å gjøre det. Hvis man er deprimert er vel det å ta initiativ blant det som fremstår som vanskelig. Desto mer honnør til den som faktisk klarer det.

   Det virker som du har stått på og støttet din samboer i en vanskelig tid. Det har sikkert også vært krevende for deg, og kanskje også for barna deres. Det står respekt av å stå sammen når ting er så vanskelig.

   Slett
 16. Hei, er det stor "misvisning" fra en blåser i promilletest og eventuelt i forhold til blodprøve? Kan en blåse 0,42 og ta blodprøve ca 15min senere og få 0,71 på blodprøve,eller er blåse testen såpass pålitelig at det ikke blir så store diferanseer?

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg har ikke hatt saker med så store forskjeller. Med så kort tidsintervall som 15 minutter bør det være mindre forskjell enn det du beskriver.

   Er dette noe du har opplevd?

   Slett
  2. Hei, ja dette er selvopplevd. Er det noe en kan gjøre i en sånn situasjon eller bare å godta?

   Slett
  3. Hei,har du noe synspunkter på dette? Leste i en artikkel på jusstorget at blåse test er så sikkert at det kan brukes som bevis i en rettssak. Men men hvis misvisning er så stor, hva kan en stole på da?

   Slett
  4. Blåsetester kan brukes som bevis i en rettsak. Jeg har ikke hatt saker hvor resultatet fra blåsetestene har blitt bestridt.

   Hvis det både gjennomføres blåsetest og blodprøve som gir store forskjeller bør forskjellene kunne forklares på en fornuftig måte. En mulighet vil da være å be rettsmedisinsk institutt å kommentere de ulike resultatene.

   Slett
  5. Hei,har bedt om en ny analyse av blodprøven og venter på svar på den. Men politiet svarte på spørsmålet om at det burde være nesten likt på blåsetest og blodprøve at test apparatet de brukte var bare for å indikere om det ga utslag på alkohol. Kan de da både beslaglegge førerkort, og da forholde seg som om test apparatet er sikkert med 0,3 promille i misvisning?

   Slett
 17. Hei! Sønnen min mistet førerkortet pga kjøring i rus. Han erkjente ikke dette, så det endte med 3 rettsaker hvor han tapte. Han ble ikke trodd på noen måte. Det tok ca 6 mnd før resultat av blodprøven forelå. Denne prøven ble tatt av en politimann fordi legen ikke hadde tid. Han var arbeidsledig den gangen og hadde ingen inntekt. Dommen ble kr. 5000,- i bot, mistet lappen i 2 år og 23 dager i fengsel samt prøvetid på 2 år. Nå kan han få lappen tilbake ved å kjøre opp og ta teoriprøven en gang til. Han har søkt politiet om dette, men de har nå etter 1 mnd behandlingstid kunngjort pr. brev at han ikke er kompatibel til å kjøre bil pga bruk av hasj. Han har ikke vært tatt de siste 2, 5 årene med narkotika på seg eller bruk av dette. Han ble innbrakt til politiet 2 mnd før jul pga mistanke om bruk og sa da i avhør at han hadde røyet hasj siden han var 16 år. Politiet beklaget innbringelsen da de verken fant narko eller bruk. Det siste året har han bodd hjemme hos oss. Her har vi verken sett eller luktet narko. Han blir tilstadig stoppet av politiet og trakasert. Hva kan vi gjøre med dette? Har de rett til å ikke gi han lappen tilbake selv om han har sonet og gjort opp for seg? Må vi finne oss i denne cowboy oppførselen til politiet? Dette begynner å gå ut over psyken til både sønn min og oss andre her i familien. Nok er nok.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvis dere opplever politiets opptreden som problematisk, bør dere kanskje vurdere å ta opp dette med politiet. Det er også mulig å klage på politiet - se https://www.politi.no/tjenester/klage_pa_politiet/.

   Slett
 18. En person fikk beslaglagt førerkortet, etter at politiet hevdet at de hadde fått et anonymt tips om kjøring i ruspåvirket tilstand.
  Forøvrig en falsk anmeldelse, som politiet sa de ikke kunne etterforske, siden den var anonym.
  Etter 2 uker var han hos politiet for å høre resultatet av blodprøven, men da hadde de ikke engang sendt den inn til analyse!
  MEN: Politiet tok samtidig beslag i mobiltelefonen hans. Kan de virkelig gjøre det?
  Han fikk heller ingen papierer på at beslaget var godkjent av rettsinstaner. (§206 Straffeprosessloven).

  Dette er en ungdom, og som en ovenfor nevnte, - det ser ut som rene cowboymetoder fra politiets side.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvis politiet mener at det er skjellig grunn for mistanke om en kriminell handling, og at beslag av mobiltelefon er nødvendig for etterforskningen, kan politiet ta beslag i telefonen.

   Hvis den mistenkte ønsker mobiltelefonen sin tilbake, kan mistenkte be tingretten om å ta stilling til om beslaget skal oppheves eller ikke, jf straffeprosessloven § 208 - http://www.lovdata.no/all/hl-19810522-025.html#208

   Slett
  2. Takker for svaret. :-)

   Nei, det er ingen ting vedr. kriminalitet med i bildet.
   Kun et tips om kjøring i ruspåvirket tilstand.
   Kliniske undersøkelser, inkl. regneoppgaver, gikk fint.
   Han var 100% sikker og gjorde derfor tabben med å samtykke i beslag, etter at politiet forklarte at det var enklest...
   Samtidig beslagla de mobilen, - og det er akkurat det som ikke høres korrekt ut.
   Desverre er dette noe som sprer seg, - politiet tar mobiler fra ungdommer helt uten verken påstand eller avhør om noe konkret.
   Er det rart at det blandt ungdommer sprer seg avsky mot politiet..

   Slett
 19. Hvordan avgjøres om det blir betinget eller ubetinget fengsel ved 1,5 promille?

  SvarSlett
  Svar
  1. Ved 1,5 promille er hovedregelen ubetinget fengsel.

   I intervallet mellom 1,0 og 1,5 beror det på en vurdering av kjøringen om straffen blir betinget eller ubetinget fengsel. Momenter som vektlegges er blant annet lengde på kjørestrekningen, om det var mye trafikk, om kjøreforholdene var gode eller dårlige, om det var med passasjer, om det oppstod farlige situasjoner, om kjøringen endte med ulykke og størrelsen på promillen.

   Litt enkelt kan man si at dess nærmere promillen er 1,5 dess mindre skal det til for at straffen settes til ubetinget fengsel. For å illustrere. Kjøring med promille på 1,45 med en kjørestrekning på 5 meter på en p-plass kan kanskje kun gi betinget fengsel, men kjøring på trafikkert vei med samme promille kan være tilstrekkelig til å straffen blir ubetinget fengsel.

   Slett
  2. Ganske nylig (1. februar 2012??) trådte i kraft nye bestemmelser om påvirkningsgrad og straff i vegtrl. § 33.

   Av loven fremgår nå at hovedregelen (som regel) er bot og ubetinget fengselsstraff ved promille over 1,2. Jeg vil anta at dette også har vært normal utmålingspraksis før ikrafttredelsen av den nye lovendringen. Selv om det nå, etter lovendringen, kan tolkes ut fra lovens ordlyd at straffeutmålingspraksis skal bli strengere, er vel dette neppe meningen.
   Jeg personlig tror endringen i bestemmelsene har sin bakgrunn i noe ulik straffeutmålingspraksis i de lavere rettsinstansene, og man ønsker derfor en mer konsekvent praksis. Når dette er sagt skal jo hver sak behandles individuelt og ordinære straffeutmålingsmomenter (både i formildende og skjerpende retning) må inngå i vurderingen av hva som er passende straff.

   Ellers er min mening at kjøring med en påvirkning på 1,45 promille alltid skal straffes med ubetinget fengsel uavhenging av om man har kjørt 5 meter på en p-plass eller på en trafikkert vei. Preventive hensyn veier tungt i promillesaker.

   For øvrig en interessant blogg!

   Slett
  3. Hei anonym.
   Her kom det et eksempel på at man hele tiden må sjekke om det har skjedd noen lovendringer før man svarer. Takk for at du rettet opp mitt gale svar.

   Lovendringen innebærer også at det nå blir enklere å behandle saker hvor såføren er påvirket av andre ting enn alkohol. Det gir mer praktikable regler.

   Slett
  4. Rulium

   Ditt svar var overhode ikke galt - hovedregelen om ubet. fengsel ved 1,5 promille står fortsatt fast, samt at de nye reglene ikke skal rokke ved tidligere straffeutmålingspraksis. Mitt innlegg var bare en presisering.

   De viktigste endringene ved de nye lovbestemmelsene er selvfølgelig knyttet til ruskjøring (foranlediget av narkotikabruk eller andre legemidler som har rusgivende effekt). Det blir spennende å se om de nye reglene vil medføre en forenklet behandling.

   Både du og jeg vet at i de aller fleste tilfellene som omhandler ruskjøring, så har ikke vedkommende bare tatt ett illegalt stoff - det er en hel cocktail-blanding i blodet. For å få en beregning av hva stoffene vil tilsvare omregnet til alkoholpromille kan jeg vanskelig se at man kommer utenom en sakkyndig uttalelse fra Folkehelseinstituttet.

   mvh
   Covert

   Slett
 20. Hvorledes håndterer påtalemyndigheten saker som innebærer kjøring under påvirket tilstand relatert til selvmordsforsøk? En person endte i en bilulykke ved innkjørsel til tunnell hvor bilen rullet rundt på taket og skled innover tunnellen. Personen ble ikke skadet og det var ingen andre personer innblandet i ulykken. Tunnellen hadde midtdeler. Promille på 1.37 ble registrert. Foreslått straff ble 3år uten lappen og krav om ny oppkjøring, 42000NOK bot, 45 dager samfunnstraff eller 26 dager fengsel.
  Kan personen be om å få slippe samfunstraff om han tar timer hos psykolog?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei!

   Vil tro påtalemyndigheten ikke behandler de på noen annen måte enn andre promillesaker. Imidlertid kan jo en slik kjøring ha innvirkning på påtalemyndighetens forslag til straff. Det kan jo i slike tilfeller være særegne personlige forhold som kan gi grunnlag for å fravike ordinær straffeutmålingspraksis.

   Dersom domstolen idømmer samfunnsstraff er det kriminalomsrogen som bestemmer gjennomføringen og innholdet av denne.

   mvh
   Covert

   Slett
  2. Hei anonym og covert.

   For noen år siden hadde jeg en sak med rusjkjøring relatert til selvmordsforsøk. Noe betydning fikk det i min sak. Men det vil jo alltid bli en konkret vurdering.

   Det skal en del til før man får samfunnsstraff istedet for ubetinget fengsel i slike saker. Det kan ha betydning på hvilken måte siktede i etterkant av saken selv har tatt tak i sine problemer.

   Tapstiden for førerkortet vil likevel sjelden bli noe kortere. Hensynet til trafikksikkerheten veier alltid svært tungt.

   Slett
 21. Hei og takk for en informativ blogg/nettside! Lurer litt på saksgangen i promillesaker hvor saken i utgangspunktet er "oppklart" før videre etterforskning. Fører er tatt på fersken bak rattet, tilstår på stedet, og ønsker at saken går som tilståelsesdom. Hvor lenge etter at man er tatt kan man vente å bli kalt inn til avhør, og hvor lenge etter avhør er foretatt kommer saken opp som tilståelsessak for retten? Og når denne kommer for retten, er det bare siktedes forklaring samt bloprøve som gjennomgås? Eller er det mer omfattende? Forstod det slik at det er begrenset med bevisførsel i tilståelsessaker av denne art.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Anonym!

   De spørsmål du stiller kan vel vanseklig tingretttsdommeren svare på, idet han bare har ansvaret for de saker som kommer inn til domstolen enten som en begjæring om tilståelsesdom, eller en anmodning om beramming av hovedforhandling med full meddomsrett.
   Imidlertid kan han jo ha noe erfaring med dette dersom han har informasjon fra når det straffbare forhold skjer og til saken blir oversendt retten for pådømmelse...

   Det varierer selvfølgelig fra sak til sak hvor lang tid det vil ta før man blir kalt inn til avhør, og dette vil nok variere fra politidistrikt til politidistrikt. Men vil tro at slike enkle saker blir tatt fortløpende etterhver som de blir opprettet, og det vil i de aller fleste saker ikke ta lang tid. Det som politiet vil ha før siktede blir kalt inn til avhør, er blodprøveresultatet fra folkehelseinstituttet. Dette tar alt fra 1-3 uker. Vil anta at så snart politiet har dette vil innkalling til avhør bli sendt ut.

   Dersom siktede i avhør avgir en uforbeholden tilståelse og samtykker i tilståelsesdom, vil saken bli sendt til påtalejurist for avgjørelse. På påtalestadiet vil det også variere hvor lang tid saksbehandlingen tar, men vil også her anta at slike saker blir behandlet fortløpende. Dette er ikke krevende saker, og krever ikke så veldig mye av påtalejuristen. (Tingrettsdommer Lium kan sikkert bekrefte at påtalejuristens påtegning til tingretten i de aller fleste saker er kortfattet, og at det i stor grad er brukt "klipp/lim"-metoden ved forslag til straff).
   En omstendighet som likevel kan medføre en viss forsinkelse er at i promillesaker, skal det i tillegg til utmåling av fengselsstraff også i de aller fleste tilfeller utmåles en bot. Denne skal som hovedregel fastsettes til 1,5x brutto månedslønn. Et forsinkende element kan i så fall være innhenting av inntekts- og formuesforhold hos skattemyndighetene.

   I saker som oversendes domstolen med begjæring om tilståelsesdom blir alle politiets etterforskningsdokumente oversendt retten. Siktede møter og forklarer seg. Det blir ikke noe prøving av bevisene i saken - siktede har jo tilstått. Det som imidlertid blir prøvet av dommeren er om siktedes tilståelse styrkes av sakens øvrige opplysninger.

   mvh
   Covert

   Slett
  2. Hei anonym og covert.

   Coverts svar var veldig dekkende. Det vil variere fra politidistrikt til politidistrikt hvor lang tid en sak tar før den sendes over til retten.

   Retten får sakspapirene, og som regel har dommeren gått gjennom de sentrale bevis i forkant. Selve rettsmøte består i det vesentlige av at siktede forklarer seg om det som har skjedd. Dommen får man som regel med seg når møtet er ferdig.

   Slett
 22. Takker dere begge to for kjappe tilbameldinger og gode svar! En liten ting til sist da: Dersom man får ubetinget og ønsker å benytte andre ordninger. Har lest om bl.a. promilleprogram og fotlenker, som jeg vet er en ordning i det fylket jeg befinner meg. Er dette også ting man søker Kriminalomsorgen om i etterkant av at dom er falt? Er det gode sjanser for å benytte f.eks fotlenker istedenfor ordinært fengsel dersom man har jobb og familie?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Anonym!

   Skal ikke "kuppe" et eventuellt svar fra tingrettsdommeren, men det du spør om er to forskjellige ting.

   Ubetinget fengselsstraff innebærer enkelt sagt "frihetsberøvelse". Innholdet i denne er det kriminalomsorgen som bestemmer. En form for "frihetsberøvelse", og som blir praktisert i noen fylker, er at domfelte kan sone sin straff hjemme ved såkalt elektronisk kontroll (fotlenke). Denne form for frihetsstraff innebærer at man ikke kan forlate "husets fire vegger" utenom i den tidsperiode som kriminalomsorgen bestemmer. For at elektronisk soning skal være aktuelt må man fremme søknad til kriminalomsorgen om dette, og såvidt jeg vet må en del vilkår være oppfylt hos den enkelte før dette kan komme på tale å få innvilget.
   Med forbehold tror jeg at det er et krav om at domfelte er i jobb, eller har en eller annen form for sysselsetting.

   Promilleprogram (program mot ruspåvirket kjøring) er en særskilt betinget fengselsreaksjon. I stedet for at det utmåles en ubetinget fengselsreaksjon kan en slik straffereaksjon være en aktuell straffegjennomføring for noen. Visse vilkår må imidlertid være oppfylt, blant annet er det et krav om at det foreligger en personundersøkelse av siktede, og han må være funnet egnet til en slik reaksjon. Program mot ruspåvirket kjøring reguleres av en egen forskrift.
   Slik reaksjon er mest aktuell for personer med et alkoholproblem og/eller personer som tidligere er straffet for promillekjøring.

   I de tilfeller domstolen idømmer program mot ruspåvirket kjøring, vil det også bli fastsatt en subsidiær fengselsstraff. Dersom det i ettertid viser seg at domfelte ikke er istand til å gjennomføre promilleprogrammet, eventuelt bryter fastsatte vilkår bestemt av kriminalomsorgen, må han påregne å sone den subsidiære fengelsstraffen.

   Mvh
   Covert

   Slett
  2. Hei anonym og covert. Det er flott at det er andre enn meg som drister seg til å svare på innlegg i bloggen.

   Soning i eget hjem er en soningsform som er under utprøving men som nok er kommet for å bli. Innholdet i soningen er det kriminalomsorgen som fastsetter, og jeg er derfor ikke kjent med alle vilkår for soning i eget hjem. Jeg har forstått det slik at alle må starte soningen i fengslet, og at man deretter kan bli overført til soning i eget hjem.

   Slett
 23. Hvordan er mulighetene til å kjøre moped etter at førerkort er beslaglagt pga promille?
  Jeg har hørt at det er lov hvis du er født før 1970, og ikke trenger mopedsertifikat.
  Stemmer dette?

  SvarSlett
  Svar
  1. Nei, det stemmer etter det jeg har forstått ikke. Det er nå førerkortplikt for å moped - se http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/for/sf/hf-20040119-0298.html#11. Selv den som har alderen med seg må ha førerkort for å få lov til å kjøre moped. Det betyr at tap av førerkort innebærer tap av retten til å føre moped også.

   Slett
  2. Jeg får desverre ikke sett på linken du refererer til da den krever abonnement.
   Men takk for svar.

   Slett
 24. Takk for informativt post med innlegg. Lurer i den forbindelse på om det finnes formildende omstendigheter etter domsfellelse som gjør at kjøreforbudet kan bli avkortet?

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er svært strenge reaksjoner ved brudd på vegtrafikkloven i Norge. Utgangspunkter er at man skal kjøre uten promille og innenfor de krav loven stiller. Kort kjørestrekning uten uhell betraktes derfor ikke som formildende omstendigheter. Tankegangen er litt motsatt. Lang kjørestrekning og uhell vil være skjerpende omstendigheter.

   Hvis tap av førerretten er vesentlig mer byrdefull enn normalt, kan man i noen tilfeller redusere tapstiden - se tapsforskriften § 1-3 - http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20031219-1660-001.html#1-3

   Men i samme bestemmelse presiseres det at hensynet til trafikksikkerhet er det overordnede hensynet.

   Med andre ord, det skal en del til for at tapstiden settes lavere enn de tidsintervall som angis i forskriften.

   Slett
 25. Hei. Viser til et av ovenforstående innlegg hvor det snakkes om "klipp og lim"-metode ved tilmåling av straff, ev forslag til straff fra påtalemyndighet. Spørsmålet er hvordan tilbakeregningen er i forhold til promille i tingrett ved tilståelsesdom. Undertegnede var i avhør, og er da som dere forstår tatt i promillekjøring, og har erkjent forholdet. Til saken kan nevnes at det ble kjørt over en kort strekning, uten personer i bil, uhell etc. Alt også erkjent på stedet. Blir i avhør (over telefon) konfrontert med en promille på 1,1. Denne påvist på sykehus som var nærmeste sted etter ca 45 min. På vei til promilletaking her ble det også tatt utåndingsprøve av politiet ca 5 min før ankomst sykehus. Er det denne promillen som så legges til grunn i retten ved forenklet saksbehandling som tilståelsesdom? Eller regner man tilbake? Det hører med til historien at det ikke ble tatt blodprøver med 20min mellomrom, hvilket jeg forstår er vanlig ved usikkerhet om opp-el nedadstigende promille, men kun 2-3 prøver etter hverandre. Besøket på sykehuset tok toppen 5 min.

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er alltid vanskelig å kommentere konkrete saker. Jeg velger derfor å bare gi noen generelle merknader.

   Ved tilståelsesdom er siktedes forklaring utgangspunktet for faktum som legges til grunn i dommen. Faktumet må selvsagt ha støtte i sakens øvrige bevis. Om promillen er oppadstigende eller nedadstigende vil avhenge av hva siktede forklarer om eget alkholinntak rett forut for kjøringen. I praksis er de fleste nedadstigende.

   Spørsmålet om tilbakregning reiser en del vanskelige spørsmål. Enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Tilbakeregning skal derfor normalt kun gjøres hvis det har gått lang tid fra kjøring til prøven. I en lagmannsretts dom ble det uttalt:

   "Vedrørende tiltalen om promillekjøring har lagmannsretten kommet til at tiltalte må frifinnes, slik også påstått av aktor. På bakgrunn av tiltaltes egen forklaring, legger lagmannsretten til grunn at han sluttet å drikke kortere tid enn to timer før utåndingsprøvene ble tatt på Larvik politistasjon. Det er lagt til grunn i en dom fra Høyesterett at det ikke bør foretas tilbakeregning til hva promillen var på et tidligere tidspunkt når det er kortere tid enn to timer mellom endt alkoholinntak og tidspunktet da målingen ble tatt, jf. Rt-1999-1468. Dommen gjaldt tilbakeregning der det var tatt blodprøve. Når det gjelder utåndingsprøver, synes det som usikkerhetsmomentene ved tilbakeregning i hvertfall ikke er mindre. Det vises til det som er gjengitt om dette i en dom fra Hålogaland lagmannsrett inntatt i RG-2000-1000. Lagmannsretten kan derfor ikke se at det er grunnlag for å foreta noen tilbakeregning. Måleresultatet gir ikke i seg selv grunnlag for domfellelse for promillekjøring, og tiltalte må derfor frifinnes."

   Tilståelsesdom forutsetter at siktede samtykker. Hvis man under rettsmøte blir usikker, så kan man enten be om utsettelse eller rett og slett trekke samtykke. Av og til opplever jeg at siktede blir utrygg på måleresultat. Da pleier jeg å la siktede få se dokumentene. Det skal alltid være en viss sikkerhetsmargin. Jeg oppfatter at de siktede som erkjenner straffeskyld for promillekjøring er trygge på at faktisk promille i alle fall ikke var høyere enn det som blir lagt til grunn i dommen.

   Er man usikker er min klare anbefaling å engasjere en forsvarer. Det kan kose et par tusenlapper. Men det gir en sikkerhet om at alle sider ved saken er sjekket ut.

   Slett
  2. Hei Rulium
   Min samboer ble tatt i promillekontroll i november i fjor. saken kom opp i dag. Da jeg snakket med politiet hendelseskvelden fikk jeg beskjed om at promillen var 0,25. I papirene står det at han hadde 1,15. I retten sa de at han hadde 0,57. Det ble ikke foretatt blodprøve. Han har innrømmet de faktiske forhold,, men hva gjør man med de ulike probille svarene?

   Bekymret samboer

   Slett
 26. Hei Rulium

  jeg er 20 år, og mistet bil-lappen i 20mnd pga kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Nå har jeg vert uten i ca 10mnd. Jeg tenkte jeg skulle søke om å få ta lappen tidligere, men hvor lenge av straffen må man sone for å få ta den tidligere? og hvordan er det å evt søke om mopedlappen, før jeg kan ta bil?

  det jeg også lurer på, er hvordan er det med det andre jeg hadde på lappen? kl M og S? må jeg ta teoriprøva og oppkjøring på disse på nytt også?

  håper på svar

  mvh
  20'åringen

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym

   Jeg forstår godt at det å være 20 år og ikke kunne kjøre bil kan oppleves som tungt. Det er naturlig å tenke på om det er mulig å få igjen førerkortet tidligere.

   Det er politiet og ikke domstolen som behandler søknad om å få tilbake førerkortet tidligere. Jeg kan derfor lite om hva som skal til.

   I bestemmelsen er overskriften angitt til forkortning av tiden grunnet etterfølgende forhold. Utgangspunktet må derfor være at det har skjedd en faktisk endring fra den gang man ble dømt (eller godtok forelegget).

   Reglen står i tapsforskriften § 9-1 - se http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20031219-1660.html#9-1

   § 9-1. Forkorting på grunn av etterfølgende forhold, jf. vegtrafikkloven § 40
   Dersom særlige grunner taler for det, kan politimesteren eller den han gir myndighet, forkorte den perioden for tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv. som er fastsatt ved dom eller forelegg. Dersom meget tungtveiende grunner taler for det, kan perioden forkortes selv om minstetiden etter lov eller forskrift ikke er utløpt.
   Bestemmelsen gjelder tilsvarende for sperrefrist etter § 24a annet ledd og kjøreforbud etter § 35 første ledd.

   Forskriften bruker begrepet særlige grunner. Oversatt betyr det at du skal ha en ufattelig god begrunnelse for å få igjen førerkoret tidligere enn den fastsatte tiden. Jeg har funnet et eksempel på at man fikk igjen førerkoret grunnet en gravid kone. Politidirektoratet skrev blant annet:

   "Klageren viser til at hans samboer er gravid. Med bakgrunn i erfaring fra et tidligere svangerskap som endte dramatisk og opplysninger fra samboers lege om at hun også i dette svangerskapet vil trenge tett oppfølging fra gynekolog, finner direktoratet å kunne redusere tapstiden til 1 år og 7 måneder. Tapsperioden utløper etter dette 25. oktober 2008."

   Du spør om hvor lenge av straffen man må sone for å kunne søke. Svaret her er nok at det avgjørende er ikke bare hvor lenge du har igjen av tapstiden. Det avgjørende er hvor gode grunner du har for å få tilbake førerkortet. Hvis du klarer å dokumentere nye faktiske forhold som gjør det vesentlig mer byrdefullt for deg å ikke kunne kjøre bil, ja da kan du kanskje ha et lite håp om å nå frem med en søknad. Men som sagt, det skal svært mye til.

   Når det gjelder oppkjøring til andre klasser vet jeg ikke svaret helt sikkert. Jeg tror det er slik at man slipper unna med å kjøre opp for bil, men helt sikker er jeg ikke. Andre som vet?

   Slett
  2. Hei!

   Førerkort betyr utrolig mye for den enkelte, og tap av dette for en lengre periode føles som en større straff enn 10.000 kroner i bot eller 3 uker med pallespikring. Dette bør man tenke på før man kjører for fort eller velger å kjøre i fylla.

   Alle har på en eller annen måte gjort seg avhengig av førerkort, og alle har en mer eller mindre god grunn for å søke om å få det / ta det på nytt igjen før tapstiden som fastsatt i enten forelegg eller dom er utholdt.

   Det er riktig som Rulium påpeker at som hovedregel er det etterfølgende forhold som kan gi et visst håp om å få igjen førerkortet før tiden, det skal dog "særlige grunner til", eventuelt "meget tungtveiende grunner" til før det etter praksis kan innvilges en slik søknad.

   Politidirektoratet har en egen håndhevingsinstruks for politiet i førerkortsaker. Av den fremgår hvorledes politiet skal behandle søknader om forkortet tid for tap av førerett. Dersom du får avslag av politiet, og velger å påklage avgjørelsen til politidirektoratet er sjansene små for å få medhold. Min erfaring er at POD er strengere enn påtalejuristene i politiet.

   I de tilfeller førerkortet er tapt på grunn av brudd på trafikale adferdsregler (promille, høy fart, avstand til forankjørende mv.) gjelder tap av førerett i alle førerkortklassene man har. Dette innebærer at man må ta opp igjen alle klassene på nytt dersom man fortsatt vil ha det. Men oppkjøring i en del klasser innebærer at man automatisk får førerkort i andre klasser. Dersom man tar førerkort i klasse B (personbil) får man automatisk førerkort i klasse MST (moped, scooter og traktor).

   Har man for eksempel førerkort i mange klasser kan det bli en svært dyr erfaring å miste førerkortet dersom tapstiden settes lenger enn 6 måneder, og særskilt dersom tapstiden blir fastsatt til 12 måneder eller mer.

   mvh
   Covert

   Slett
  3. Jeg spurte dommeren om jeg måtte ta alle klasser på nytt, og fikk til svar at det var kun bil. Jeg behøvde altså ikke ta motorsykkelsertifikat på nytt.
   Kan man ikke stole på det dommeren sier under en rettssak?

   Slett
 27. Takk for svar og viser til mitt spørsmål av 3.mai. Uten at du som du nevner kan kommentere enkeltsaker, hva er rettspraksis mht 1,1 i promille? Relativt kort strekning, uten uhell, tidligere ustraffet og inntraff midt på natten. Ser dette mht inndragning av førerkort og kraftig bot, men usikkerhetsmomentet ligger i betinget/ubetinget. Googlet litt og finner mange med betinget dom oppe i sjiktet 1,2-1,3. Hva er rettspraksis sånn roughly for et slikt tilfelle, altså 1,1 ev 1,15?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Anonym!

   Mitt stalltips er 30 dagers betinget fengsel + 1,5 x brutto månedslønn i bot, subsidiært 15 dager fengsel. Tap av førerett i 22 måneder og krav om full ny førerprøve ved gjenerverv.

   Dessuten finnes det muligheter også til å påvirke en dommer i den forstand at du legger deg langflat for forholdet, angrer bitter, bedyrer at det aldri skal skje igjen, en eventuell soning vil få uante konsekvenser for deg eller din familie/dine nærmeste, at du i den siste perioden har hatt det vanskelig, bakgrunnen for kjøringen var krangel med dama +++. Mye man kan gi forklaring om som spiller på følelser, og dersom du er heldig, kan du "prate ned straffen".

   Å "prate ned straffen" ved å påpeke en del personlige forhold antar jeg funker i de aller fleste tilfeller (tingrettsdommeren kan kanskje svare for dette??), også dommere er mennesker, og blir berørt av den historien den enkelte som må svare for et straffbart forhold kommer med.

   Når det gjelder utmåling av straff er jo dette også spørsmål om skjønn, og ikke sjelden varierer det fra dommer til dommer hva resultatet blir. Straffeutmåling er ikke en eksakt vitenskap og man kan være heldig eller uheldig, selv om likebehandlingshensyn står sterkt.

   Men hvis ditt mål er mildest mulig straff får jeg håpe for din del at det er en kvinnelig dommerfullmektig som dømmer i saken. Kommer hun i tillegg fra Oslo vest og er ca. 31 år gjør dette absolutt ingenting. Uten at jeg kan vise til "harde fakta" ER det gjennomgående slik at en yngre kvinnelig dommerfullmektiger er mer naive enn de dommere som har fungert en stund i jobben. (Dette vil sikkert ikke tingrettsdommer Lium bekrefte, men en kommentar er ønskelig).

   Mvh
   Covert

   Slett
 28. For nysgjerrighets skyld: Hva defineres som et uhell i forhold til negativ betydning for en straffeutmåling? Lest om flere som har kjørt både i grøfta og i midtrabatter med såvidt skrammer på bil, uten at dette synes å få noen betydning for utmåling av straff. Er det i tilfeller hvor det er personskader, større materielle skader på bil slike uhell får innvirkning for utmålingene?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei!

   Når jeg nevnte i mitt siste innlegg at straffeutmåling bygger i stor grad på skjønn (selvfølgelig innenfor de rammer som følger av praksis på det aktuelle området), så er min påstand at straffeutmålingen i promillesaker er relativt skjematisk, og baserer seg i stor grad på promillen. Dersom man kjører med en promille på over 1,5 og der det på mange måter er gitt at resultatet vil bli ubetinget fengelsstraff blir spørsmålet hvor mange dager bak "lås og slå" kan man forvente å få i straff. I forarbeidene til vegtrafikkloven er det gitt anvisninger på dette, og i de saker hvor det ikke foreligger skjerpende omstendigheter av betydning får man (min påstand) aldri mer enn fengsel i 36 dager. Det spiller ingen rolle om promillen har vært 2, 2,5 eller 3.

   Så; dersom man kjører med en promille på 2,5 og har hatt et mindre trafikkuhell (typisk kjørt ut i grøfta og det ikke har oppstått personskade) vil det i dommen sannsyneligvis stå at " i skjerpende retning legges vekt på at kjøringen endte med et trafikkuhell". Betydningen av dette i forhold til straffeutmålingen er vanskelig å si, men vil anta at det kanskje kan utgjøre 2 dager ekstra i straff. Så i stedet for å idømme en fengselsstraff på 28 dager (uten trafikkuhell), blir resultatet 30 dager.

   Dette stiller seg selvfølgelig annerledes ved alvorlig personskade, kanskje spesielt der andre enn føreren selv har blitt rammet.

   Eksempelet ovenfor gjelder der føreren ikke tidligere er straffet for promillekjøring. Dersom føreren er straffet for tilsvarende overtredelser fra før, kan straffen bli betydelig strengere.

   Mvh
   Covert

   Slett
  2. Takk Covert

   Du har åpenbart god innsikt i sakstypen, og bedre kunnskaper enn meg. Du beskriver også prinsippene for straffutmåling ved promille på en lettfattelig måte.

   Betydningen av uhell er litt interessant. Jeg er nok enig i at for de høyere promiller så vil mindre uhell ha begrenset betydning. Men i saker med lavere promille hvor utgangspunktet normalt ville vært betinget fengsel, kan et uhell medføre at straffen gjøres ubetinget. Det å ha kjørt i grøfta kan være nok.

   Slett
 29. Jeg fikk førerkort beslaglagt etter promille kjøring for over 1 år siden, har ikke hørdt noe fra politiet enda og lurer på om det er mulig å få noe strafferabatt på lang ventetid? det var snakk om kjøring av 100 M så veit ikke hvor seriøst de tar det.
  det som er problemet er at jeg husker lite av kvelden å kan ikke huske så mye av det de sa til meg på kontoret etter hendelsen. jeg tror jeg hadde rundt 1,5 i promille da jeg ble testet. mange av mine venner mener jeg ikke skal ta kontakt me politiet med tanke på at jeg kan få rabbat ved lang vente tid... men er dette sant?

  SvarSlett
  Svar
  1. å glemte å spørre om hva eventuelt dommen min kan bli?

   Slett
  2. Lang saksbehandlingstid hos politi, påtalemyndighet og domstol kan medføre at dine rettigehter etter EMK er krenket - det er oppstilt et krav om at den enkelte har rett til å få avgjort anklagene mot seg innen rimelig tid.

   Dersom lang saksbehandlingstid er et brudd på EMK kan konsekvensen bli at du får en kompensasjon i form av mildere straff ved en eventuell domfellelse.

   Forøvrig: Foreldelsesfristen for overtredelse av veitrafikkloven er 2 år, forutsatt at fristen ikke er avbrutt. Foreldelsesfristene kan det leses mer om i straffeloven § 67, og er som hovedregel fastsatt etter strafferammen for lovbruddet.

   mvh
   Covert

   Slett
 30. Jeg ble tatt for kjøring med "dagen derpå" rus og utåndings prøven viste 0,48. Det var ingen uhell eller høy fart.Hva slags straff kan jeg vente meg?

  SvarSlett
  Svar
  1. Promillekjøring med promille under 0,5 promille straffes i utgangspunktet med en bot. Riksadvokaten har utarbeidet standardiserte satser for boten. I følge disse satsene vil boten på 0,48 promille være 10.000. Se Riksadvokatens rundskriv hvor standardsatsene er vedlagt til slutt i dokumentet - http://riksadvokaten.no/filestore/Dokumenter/2009/Rundskrivnr3for2009-Vegtrafikkovertredelserstandardisertebtesatserbeslagavfrerkortmv..pdf

   Normalt mister man ikke førerkortet for promille under 0,5 - se tapsforskriften § 3-1 - http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20031219-1660.html#3-1

   Slett
  2. De tok førerkortet mitt på stedet, men er det vanlig prosedyre uansett promille verdi?

   Slett
  3. Jeg ble stoppet dagen derpå, blåste 0,44 fikk førerkortet beslaglagt på stedet men fikk det igjen etter seks timer. to og en halv uke senere sier de at blodprøven viste 0.7 og måtte levere førerkortet på nytt. Har etterspurt ny analyse av blodprøve og hva er årsaken til så stor differanse på blåsetest og blodprøve. Opplever at enkelte politijurister har en egen evne til å være suuuuper byråkrater når en prøver å ta kontakt å høre om fremgang i saken eller straffeutmåling. Dette var i februar og har ennå ikke fått noe endelig svar!

   Slett
  4. Jeg fikk førerkortet beslaglagt i 6 mnd, men jeg sendte klage brev og de innrømte at de hadde tatt feil. Det er nye regler fra 1 februar. Skal ikke miste lappen med promille under 0.5. Så nå etter 12 dager har jeg fått lappen tilbake :) men boten på 10000 kr må jeg leve med. Når jeg leser diverse innlegg her så er jeg glad for at jeg ikke tok blodprøve, da ville nok verdien vist over 0,5.

   Slett
 31. Hei og takk for fin blogg/nettside. Et lite spørsmål: Kommer påstanden om straff i skrivet fra tingretten, innkallelsen til møte i retten? Og ca hvor lenge før saken kommer opp blir man varslet om tidspunkt for å møte?

  SvarSlett
  Svar
  1. Når man blir innkalt til rettsmøte i tingretten er påtegningsarket fra påtalemyndigheten lagt ved. I påtegningsarket fremgår straffeforslaget og begrunnelsen for det.

   Hvor lang innkallingen kommer i forkant vil variere fra domstol til domstol. I Sør-Trøndelag tingrett sendes innkallingen som regel ut ca 2 uker før rettsmøte. Men det kan variere noe. Hvis tidspunktet ikke passer, bør man ta kontakt med tingretten for å se om man kan avtale nytt tidspunkt.

   Slett
 32. Hei, hvor mye har en promille dom som skjedde for 9 år og 7 mnd siden å si for en dagen derpå kjøring med 0,71 i promille å si som har skjedd nå?

  SvarSlett
  Svar
  1. Tidligere promilledom kan tillegges vekt. Men det er klart at dess lengre tid det har gått, dess mindre betydning har den.

   Ved fastsettelsen av tapstiden for førerretten, er grensen 10 år. Har det gått 10 år skal tidligere dom kun unntaksvis tillegges vekt.

   Slett
 33. Vil rette en stor takk til denne bloggen og div innlegg. Etter å ha lest her så sendte jeg klage brev til politi advokaten..og vips så fikk jeg førerkortet mitt tilbake :)

  SvarSlett
 34. Hei, ble tatt "dagen der på" med utåndingsprøve som viste 0,15 i promille (altså langt under 0,2 som jeg er blitt informert er grensen for straff. UP tok meg da med til blodprøvetagning da de mente at 0,15 tilsvarte 0,33 på blodprøve ? stemmer dette ? og er dette vanlig praksis når du er under grensen ? jeg har fortsatt ikke fått tilbakemelding på blodprøveresultat og fikk beholde førerkortet. Jeg har blitt fortalt at UP har 3 uker på og opprette sak mot meg om den skal være gyldig (snakker om brev i posten ) stemmer dette ? Det har nå gått 3 1/2 uke. Føler straffen er bra nok bare og gå og vente på svar fra blodprøve da med tanke på at jeg fikk beholde førerkortet. Hilsen en bekymret dame som bruker bilen i jobb.. :-)

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym,

   Det er forskjell på promille som måles ved blodprøve, og alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften. Hvis du tok utåndingsprøve som viste 0,15, vil dette tilsvare 0,3 i promille. Med andre ord over grensen på 0,2.

   Førerkortet mister man normalt først ved promille over 0,5 - se tapsforskriften § 3-1 - http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20031219-1660-003.html.

   3 ukers regelen som du viser til gjelder en annen situasjon. Hvis politiet tar beslag i førerkortet uten samtykke, må saken sendes tingretten innen 3 uker. Men det gjelder altså ikke deg.

   Hvis det viser seg at du har kjørt med promille på 0,3, kan du forvente deg å få en bot.

   Slett
 35. Hei! Min datter på 18 år (starter siste året på videregående skole)nå, kjørte inn i en mur og blåsetesten viste promille på 2.2. Det var med en passasjer (også beruset) men heldigvis så ble ingen av dem skadet. Hun er ikke tidligere straffet. Hva kan hun vente seg av straff? Hennes mål var å bli politi. Er dette fortsatt mulig?

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er et krav om plettfri vandel for å bli politi. Promillekjøringen som du beskriver vil medføre fengselsstraff. Jeg er nok redd at hun ved å begå en svært dum handling har ødelagt for seg.

   Se http://www.phs.no/Studietilbud/Bachelor/Opptakskrav/FAQ/ hvor plettfri vandel beskrives slik:

   "Dersom du har begått lovbrudd som har ført til formelle straffereaksjoner (bøter eller domfellelse), eller dersom du har begått handlinger som i jobbøyemed kan påvirke din pålitelighet eller egen sikkerhet negativt, eller som kan påvirke etatens anseelse negativt, kan du ikke sies å oppfylle kravet om plettfri vandel.

   Det kan i det enkelte tilfellet bli gjort en skjønnsmessig vurdering dersom lovbruddet eller handlingen er av en bagatellmessig art eller at det ligger så langt tilbake i tid at det ikke kan sies å være avgjørende for skikketheten."

   Promillekjøring på 2,2 betraktes ikke som noe av bagatellmessig art.

   Slett
 36. Hei, jeg ble tatt med 1,3 altså over (1,2 som er grensen til ubetinget fengsel og mest sannsynlig 2 år uten lappen) Fikk 2 år og 19 dager fengsel. Jeg hadde ingen skjerpende omstendigheter, det har hun me kollisjon og passasjer så noe mindre enn dette kan hun nok ikke vente seg, boten er 1,5 ganger månedslønn hun har vell ingen stor inntekt, men det blir vell minimum 10000,- i bot.

  SvarSlett
  Svar
  1. 2 år uten sertifikatet altså og 19 dager fengsel.

   Slett
 37. Hei, takk for fin blogg. Vet du hva som vanligvis trekkes fra som sikkerhetsmargin i en blodpromille? Jeg har lest at man ikke straffes ved en blodpromille på under 0,26. Stemmer det? Er det vanlig å trekke fra mellom 0,06 og 0,07 som sikkerhetsmargin i blodpromille? Står det noe om sikkerhetsmargin i et lovverk?

  SvarSlett
 38. hei.jeg ble fratatt førerkort 10 timer etter at en falsk anmeldelse ble gitt på meg,jeg blåste da 0,3 og ble tatt til blodprøve,jeg hadde drukket et par halvlitere par timer før blåsetest ble tatt,jeg ble anmeldt i 01 tiden på natten,for kjøring men det har jeg ikke gjort,visst jeg blir dømt hva blir dommen i så fall?blir jeg dømt for blåse test eller regner man seg tilbake?lure,lure

  SvarSlett
 39. Hei.
  I sommer var eg på fest. ca 02:00 fant eg å min kamerar ut att me sku ta ein prat om den ny innkjøpte bilen hans, eg satt meg inn i bilen å såg på den, han snakka om att cluchen va dårlig so eg va dum å starta den opp for å teste den, eg rygga ca 5m og kom bort i ein bil som stod bak. eigaren av bilen anmeldte meg å so va da heila i gang. før kjøringen drakk eg ca 3cl brennevin 40% utblanda i brus på ein periode av 5-6 tima frå kl 18:00 so eg følte meg ikkje berusa og gjekk litt på gammal vane nor eg satt meg inn i bilen. etter kjøringa drakk eg 4cl brennevin 40% utblanda i brus. kor vidt da stemme med mengder inntak av alochol er selfølgelig vanskelig for meg å sei, eg brukte ikkje måle beger. so eg har berre anslått ein ca mengde. eg såg ikkje for meg att da sku blu noko tull ut av dette men ca ein time ettepå kom politiet å eg måtte blåse. so vart eg med til legevakto for å ta blodprøve som viste 1,11 ca 2,5 timer ette kjøringa.
  eg innrømmte att eg hadde rygga litt og sa att promillen min sku vera noko lavare enn når eg blåste siden eg drakk etterpå, eg godtok ikkje beslaget å har fått i svar av tingretten att politiet kan beholde førerkortet mitt inntil saken er avgjort men ikkje utover 31. desember uten ny kjennelse.
  det står og i raportten frå tingretten att politiet meinte eg måtte belgage meg på 12 mnd uten førerkort, men tingrette sjølv meinte den kunne bli noko minde pga den særs korte kjøreavstanden og farten, i tilleg var dette på ein privat parkeringsplass godt stykke utenfor trafikkert veg.
  Di mistenge meg heller ikkje for å ha plan om å kjøre ut på vegen.
  di mistenge meg for å ha over 0,5 i pormille nor eg kjørte men di er usikkre på kva eg hadde i promille sia eg drakk etterpå.
  Kva trur du blir utfalle av denne saken?

  SvarSlett
 40. hei,

  vet snart ikke helt hvor jeg skal henvende meg.. eller hva jeg skal spørre om nesten for den saksskyld..

  for ca 3,5 år siden mistet jeg førerkortet etter å blitt stoppet og følgelig tiltalt for kjøring i påvirket tilstand..
  klinisk undersøkelse ga "lettere påvirket" og analysen mente minst 1,5 i promille (selv om min forklaring nesten var
  identisk med lege hos rettsmedisinsk..)

  i ett rettsmøte bare få uker etter med en dommer i tingretten samt ett rettsvitne. politiet fikk medhold i å ha fortsatt
  beslag i ett 6 mnd eventuelt til saken kom opp.. etter en 6-7 mnd ringer jeg politiet å ber om å få tilbake førerkortet
  i håp om raskere saksgang.

  etter å møtt en patruljebil på gaten stopper de meg og ber meg komme inn i løpet av de nærmeste dagene for å skrive under
  på noen papirer. før jeg dro til politiet var jeg innom advokat som også ringte å undersøkte hvorfor jeg skulle komme..
  han fikk samme beskjed som meg, papirer som skulle underskrives.. så når jeg kommer til politiet dukker det opp to betjenter
  bare tar førerkortet og gir meg en kopi av vedtak datert langt nok tilbake at klagefristen på 14 dager gikk ut en uke tidligere..

  (vedtak om inndragelse av førerkort pga manglende skikkenhet/edruelighet bastert på ett få tall saker fra 2002 og frem)

  hvor kommer politiet inn som en domstol fungerende enhet, jeg mener jeg skulle jo fortsatt i retten hvor jeg uten tvil ville bli
  fradømt førerkortet. det går enda 5 mnd til saken kommer opp for retten blir i dømt til 25 dager på ilseng og bot 33000. spørsmål om førerkort ga retten meg medhold i saksbehandlingsfeilen hos politiet og tok derfor ikke stilling til førerkortet..
  så der er jeg fremdele i dag like førerkortløs og overhodet ingen anelse om dets fremtidige skjebne.

  hadde jeg vært så uskikket så virker det veldig rart at jeg først får det returnert og ikke minst hvorfor ikke før..

  hva skjer liksom..? føler det snart bør være nok straff eller er det en straff man skal ha resten av livet tross hva dommen i tingretten sa og saksbehandlingsfeil (ikke mottatt forhåndsvarsel og direkte løgn til både meg og advokat..?


  takknemlig for svar ;)
  andy

  SvarSlett
  Svar
  1. hehe, beklager noen ørsmå skrive feil :)

   Slett
  2. Hei Andy
   Jeg har i det siste ikke hatt tid til å følge opp bloggen. Derfor veldig treg respons.

   Det er lett å forstå frustrasjonen din. For meg er det likevel umulig å gå inn å mene noe om en konkret sak. Et råd er likevel å møte opp på politikammeret, og be om veiledning på hvordan du kan få tilbake førerkortet.

   Beklager at det ikke var noe mer hjelp i meg.

   Slett
 41. Dersom man har førerrett på klasse B, men velger å føre et kjøretøy man ikke har sertifikat på, f.eks lett mc, kan man da risikere å miste føreretten også for klasse B?

  SvarSlett
 42. Jeg mistet lappen etter at jeg rygget noen meter på en stor gressplen, Fikk 2 år uten lappen. Jeg fikk forklart i avhør, etter glattcelleovernating, at jeg får lappen igjen etter 2 uker, hvis jeg skriver under på tilltalen om at jeg har kjørt i beruset tilstand. Jeg trodde mannen. Da jeg fikk var i retten forklarte jeg at hvis jeg ikke får igjen lappen mister jeg jobben min og huset mitt som var midt i byggeprosessen. Jeg er da snekker, og bilen er snekkerens viktigste verktøy. Det ble ikke tatt hensyn til. Jeg er nå på nav uten arbeid og bopel.

  SvarSlett
 43. hei.
  jeg ble stoppet i en rutinekontroll 27 september i år på vei til jobb kl 0730.
  jeg ble mistenkt for å skjule noe da jeg lider av skjelvende hender siden jeg var 12 år er i dag 30 år og har fortsatt ikke fått noen diagnose på dette.
  jeg forklarte politiet at sånn er jeg bare og at jeg har vært sånn lenge. jeg måtte ta en symtoms test på stedet og de mistenkte meg for å kjøre i ruset tilstand. de tok fra meg førerkortet og forlangte en urin prøve på stedet før jeg kunne kjøre videre.
  jeg tok urin testen etter mye diskusjon og den slo positivt ut på THC (cannabis)
  ble derfor kjørt rett til utvidet blodprøve og en test hos lege.
  jeg forklarte politiet hvorfor jeg hadde THC i urinet og at jeg bruker cannabis mot en diagnose som heter Hortons hodepine (cluster hodepine) jeg har vært plaget av hortons hodepine siden 1999 og fikk diagnosen i 2004 men den norske behandlingen av sykdomen har ingen virkning på meg. derfor bruken av cannabis og besitelsen hjemme. jeg fortalte selv hvor jeg bor og hvor mye jeg hadde.
  jeg samtykket ikke i førerkort beslag da jeg selv mente jeg ikke var påvirket under kjøring. noe politiet ikke var enige i og sa at de hadde aldrig sett noen som var så ruset så tidlig på morgenen.
  jeg samtykket i beslaget og la meg helt flat på det punktet.
  men så kommer jeg til det jeg lurer på. jeg fikk ett brev fra tingretten der de ønsket 1 uke utsettelse til rettsmøtet pga blodprøve resultatet ikke var ferdig,sammen med dette brevet måtte jeg samtykke i videre beslag av førerkortet og en siktelse fra politiet.
  der står det følgende: siktet for overtredelse av vegtrafikkloven §31 første til tredje ledd jf §22 første ledd
  at jeg førte en bil til tross for at jeg var påvirket av narkotika.
  nederst i siktelsen står det også: Påstand om tap av førerretten,jf. vegtrafikkloven §33 nr 1, forbeholdes nedlagt.

  når jeg kommer til tingretten den 24 oktober så kommer dommeren inn i rettsalen og sier at det ikke blir noe rettsmøte pga politiet har frikjent meg og jeg skal få tilbake førerkortet mitt. pga 0 i promille. jeg måtte spørre 2 ganger om dommeren hadde gått inn i riktig rettsal. noe hun bekreftet 2 ganger, jeg kunne bare gå til politiet og hente førerkortet mitt.
  jeg ble skjele glad da jeg er helt avhengig av førerkortet pga jobben min og bosted.
  når jeg da går inn til politiet så får jeg beskjed om at de ikke hadde førerkortet mitt men det var hos forvaltningsavdelningen, ok går til dem for å hente førerkortet men da starter problemene. de hadde ikke tatt stilling til saken da de hadde frist til 25 oktober og ville derfor ikke gi meg førerkortet. når jeg da fortalte at dommer hadde frikjent meg og politiet hadde frikjent meg da ble hun sur og sa at det hadde ingen betydning for dem. de refererte til avhøret av meg hvor jeg har innrømmet bruk og besitelse av cannabis og at de skulle se på saken den 25 oktober. jeg prøvde å si noe men ble regel rett avfeid. Hva var vitsen med at jeg var i rettsmøte når de har tenkt til å ta fra meg førerkortet på brudd på vegtrafikkloven §34??
  dette var den 24 oktober og jeg har fortsatt ikke hørt noen ting fra verken politiet eller forvaltningsavdelningen, jeg kommer meg ikke til jobb eller får utført jobben jeg er ansatt som. jeg har 5 km til nærmeste buss stopp og 5,3 km til barnehagen som min datter går i. jeg har aldrig kjørt bil i påvirket tilstand og er ikke ute etter rusen kun den medisinske bruken av cannabis. jeg trodde det var dommer som var øverste makt i rettssystemet i norge eller tar jeg helt feil her??

  håper på svar da jeg ikke vet hva jeg skal gjøre

  SvarSlett
  Svar
  1. hei igjen. nå fikk jeg brev rett føre julaften om at førerkortet er midlertidlig inndratt i minst 1 år, datert 26 oktober. fikk papirene om ruskjøring fra politiet om at saken var avsluttet den 20 november pga ikke straffbart. ble også dømt til 3000 kr i bot og 18 dager betinget fengsel med 2 år prøvetid for bruk og besitelse av cannabis til selvmedisinering. dette er en tilståelses dom som ble rettskraftig 19 desember 2012. dommer i saken ser ingen grund til å holde igjen mitt førerkort står det i papirene fra tingretten 19 desember. jeg fikk oppsigelsen i posten fra min arbeids giver den 22 desember pga mitt tap av førerkort. hva gjør jeg? er det verdt å prøve å ta førerkort beslaget inn i en rettsak? håper på svar.

   Slett
  2. Hei anonym

   Det er ikke verken mulig eller riktig av meg å ha noen mening om saken din. Jeg må derfor begrense meg til å gi noen få generelle innspill.

   I utgangspunktet kan alle kreve å få prøvd tap av førerretten for retten. Hvis den som mister førerretten samtykker, kan politiet trekke tilbake førerretten uten rettslig prøving. Men slikt samtykke kan alltid trekkes tilbake. Hvis samtykket trekkes tilbake, så må saken sendes inn til retten hvis politiet ønsker å opprettholde beslaget.

   Som du selv er inne på, så kan politiet bruke flere grunnlag for å trekke førerretten tilbake. Det vanlige er brudd på vegtrafikkloven. Men førerretten kan også trekkes tilbake ved ileggelse av annen straff, forutsatt at "hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det". Førerretten kan også trekkes tilbake hvis politiet mener du ikke lengre fyller kravene til å ha førerkort, eksempelvis ikke god nok helse.

   Mange er avhengige av bilen i hverdagen. Du skriver at du har blitt sagt opp som følge av at du har tapt førerkortet. Det er godt mulig at det er riktig at du mister førerretten. Tap av førerretten må være begrunnet, og du har krav på å få en rettslig prøving.

   Slett
  3. jeg samtykket ikke i førerkort beslag siden jeg viste selv at jeg ikke var påvirket, verdiene fra blodprøven var 0 promille men kun spor av THC syre i urin prøven som ble tatt samtidig som blodprøvene.
   politiet på romerike sier jeg må ta saken med forvaltnings avd i lillestrøm da det er de som har tatt førerkortet mitt. kan forvaltnings avd ta førerkortet uten en rettslig vurdering? må jeg eventuelt annmelde saken til politiet for å få den inn i rettssystemet? jeg har gått regelmessig til legen siden starten av desember og tatt urinprøver for sjekk av rus og de er alle rene.(ikke blitt dømt til dette)
   men hvis forvaltnings avd eller politiet kan ta førerkortet pga rus i urin prøven så er det mange som bør miste førerkortet da alkohol kan spores i 5-7 dager i en urin prøve(cannabis kan spores i fra 1-12 uker)

   har en dialog med legemiddelverket om sativex(cannabis spray)som ble lovlig i starten av november, de skriver at bilen bør stå parkert i minst 3 timer etter brukt dose men der kan også THC spores i urinen 1-12 uker.

   samferdselsdepartementet skriver at så lenge cannabisen er på lege resept så gjelder fastsatte promillegrenser. men dette er for nivået av THC i blodet ikke urin. blir det ikke da feil å la noen kjøre i "ruset tilstand" når andre mister førerkortet selv om de ikke er påvirket?

   og hvordan kan politiet kalle det "hensynet til trafikksikkerheten" når de som får det på resept ikke går under dette? så det er greit at den du møter er påvirket bare han har det på resept.

   jeg har aldrig eller tenkt tanken på å kjøre i påvirket tilstand da jeg har bil som arbeid/hobby og lidenskap,alkohol har jeg ikke rørt siden 2002 da det er en trigger på Cluster hodepine og jeg trenger ikke mer vondt i hodet enn det jeg har fra før.

   for meg så virker det som om politiet/forvaltnings avd er mer ute etter å dytte folk over kanten enn å prøve å hjelpe. hadde jeg blitt tatt for ulovlig bruk av cannabis igjen så hadde jeg på en måte skjønt att de tar førerkortet men når jeg aldrig har fått så mye som en parkeringsbot eller vært i politiets søkelys tidligere så virker dette helt feil.

   jeg skal ikke la meg knekke av dem men jeg vet det er flere som ikke har den styrken som det har gått veldig dårlig med.

   Slett
 44. Hei.
  Jeg lurer på hvor mye blod politiet må ha for å ha en gyldig blodprøve etter å ha blitt tatt for fyllekjøring? Å om blodprøven ikke er gyldig, kan de da bruke det som ble blåste?

  Jeg har en veninne som ble tatt for et par uker siden, å hun venter ennå svar på blodprøven.
  Da hun var hos legen får å ta blodprøven viste det seg at hun var veldig dehydrert, antagligvis pga at hun kom hjem fra syden kvelden før hun ble tatt! De fikk derfor veldig lite blod utav henne, å politimannen hadde sagt da at det fort kunne være hun gikk fri pga at de fikk så lite blod, fordi blodprøvene må matche x antall ganger for å være gyldig i retten, (eller noe sånn)
  De fikk tappet bunnen på to glass, å hadde sagt at de egentlig skulle tappet henne for 4 fulle glass.

  Håper på svar snarest, da hun sliter veldig med det som er skjedd. Å trenger å vite litt nærmere hva som kommer til å skje.

  SvarSlett
 45. Hei.
  Den 1.9.2012 blei eg stoppa av UP i ein promillekontroll. Eg følte meg heilt edru, men målaren deira meinte noko anna. Dette var ca. 12 timar etter siste alkoholinntak og blåsetesten viste 0,48. Eg vart dermed teken med for blodprøvetaking og avhøyr. to veker etterpå ringte politiet til meg, og sa at eg hadde ein promille på 0,56. Dei sa òg at dette var ei sak med normalt kort behandlingstid hjå juristen. Det har gått snart tre månadar sidan dette skjedde. Bør eg ta kontakt med politiet for å høyre kva som tek så lang tid, eller bør eg vente og håpe på det beste?

  Både eg og arbeidsgivaren min har sendt inn søknad om å få ei kortare sperretid enn venta, då eg jobbar som elektrikar og treng førarkortet i jobbsamanheng.
  Reknar med eg blir utan førarkort i minimum eitt år, ei bot på 1,5*månadslønn, full førarprøve på nytt og ubetinga fengsel. stemmer dette?
  Etter mi meining er dette ei urimeleg hard straff, sidan køyringa gjekk føre "dagen derpå", og eg følte meg heilt fin.

  Er det foresten nokon skilnad straffemessigt på "dagen derpå" køyring og fyllekøyring om kvelden?

  Takkar for svar :)

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym,

   Det er ikke noe straffemessig forskjell på kjøring dagen derpå og fyllekjøring om kvelden. En faktisk forskjell bruker å være at promillen ofte er lavere dagen derpå, noe som vel skyldes at man er på nedadgående rus.

   Slik du beskriver saken virker det som tap av førerkort er det som rammer deg hardt. Normalt vil tapstiden ved 0,56 promille settes til 12 måneder - tapsforskriften § 3-2 nr 1 - http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20031219-1660-003.html#3-2. Men det kan alltid være andre faktorer som gjør at perioden settes lengre -eksempelvis lang kjørestrekning, kjøring med passasjerer, dårlige kjøreforhold, farlige situasjoner osv. Det at det ikke skjedde noen ulykke er på ingen måte formildende - det er nok mer flaks - også for de som ikke selv følte seg beruset.

   Boten skal normalt være 1,5 månedslønn. Normalt dømmes man også til betinget fengsel - dvs at man slipper å sone - se vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a - http://www.lovdata.no/all/tl-19650618-004-005.html#31

   Slett
 46. Heii
  Blei stoppet av politiet den 7 oktober pga mangel av et frontlys, og de mistenkte meg for og kjøre i ruspåvirket tilstand, og blei tatt med til legen for utvidet blodprøve, og det slo ut på THC, og verdien ble 0,0054 noe som tilsvarer ca 0,26 i promille. Mistet lappen på stedet, og samtykket ikke i tap av førerkort. Skal i rettsmøte 6 desember, og lurte på om det er noen mulighet og få sertifikatet tilbake? har ikke brukt cannabis siden 6 oktober. må også sies at jeg var i prøveperiode på bilsertifikatet. og på papirer jeg fikk oss politiet sto det at, om jeg blir siktet i henhold til saken blir jeg uten førerkort fra 12-18 måneder, noe jeg syntes var litt vel strengt.

  SvarSlett
  Svar
  1. Det er ganske nylig gitt en forskrift som regulerer omregning fra rusmidler i blodet til promille - se http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20120120-0085.html

   Straffbarhetsgrensen starter for THC ved 0,004.

   Etter tapsforskriften § 3-1 - http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20031219-1660-003.html#3-1 - skal det normalt ikke være noen tapstid før promillen overstiger 0,5.

   Men for den som har kortet på prøve er det strengere regler. Hvor lang tapstid den som har kortet på prøve må regne med kan jeg ikke uttale meg om.

   Det er jo en dårlig start på karrieren som sjåfør og bli tatt med rusmidler i blodet. Det er lett å tenke at det er uttrykk for manglende bevissthet om hvor farlig bilkjøring kan være - særlig hvis man er påvirket.

   Slett
 47. Hei.
  Var en ting eg lurte på.
  Dersom ein har kjørt etter sjølve rusen gidde seg, man blir stoppa og mistenkt for kjøring i ruspåvirka tilstand. (I dette eksempelet er det snakk om hasj) og om det skulle vise seg at det etter blodprøven er analysert at det ligg thc mengder i blodet som overstiger straffbarhetsgrensene. Kordan blir den seandes ut?
  I tilegg når mang også er avhengig av sertfikatet for å ha en inntekt i det hele tatt og gjeld ligger på 137 000 kr totalt men man derimot i løpet har hatt en brutto inntekt på ca 400 000.
  har også en del oppkjøringer og kjøretimer nærmaste ukene så der en del obligatoriske kjøretimer blir fra mandag nåkommande uke.
  Er det noen muligheter for å søke til en dommer om å få lappen tilbake på premisser ved for eksempel testing angitt tid, med strengare straffer om man bruker noe i den tida evt etter den tida også?
  Regner med så lenge det viser over angitte verdier i blodet at politiet vil si at du per definisjon kjørte berusa i og med verdiane i blodet.
  Men om ein derimot kunne påvist til en dommer f.eks at ein husker alt fra da ein vart stoppa til kom ut igjenn fra legen. Er det noen sjangse da for at får tilbake sertfikatet ettersom er avhengig av det for å få inntekt og sida det er det man går skole får?

  SvarSlett
 48. Hei
  Gjelder dette fortsatt?
  Seks måneder
  Det er nemlig ikke mulig å frata en person førerkortet etter at det er gått seks måneder siden lovbruddet. Borge har nå sendt et brev til Politidirektoratet der hun ber om at rutinene for oversendelse av opplysninger om lovbrudd begått av nordmenn i utlandet blir skjerpet, slik at norsk politi får melding innen tidsfristen.
  Så sent som i sommer opplevde Borge to tilfeller hvor personer som hadde kjørt i beruset tilstand i Sverige og fått inndratt førerkortet, likevel fikk lov til å kjøre på norske veier. Det var i fjor at de to fyllekjørte i nabolandet, og det tok mye mer enn seks måneder før norsk politi var informert.

  SvarSlett
 49. Spørsmålet dreier seg om 6 timersfristen, etter et mindere trafikkuhell uten personskader eller materielle skader, er dettte nok til å hevde at vedkommende burde vite eller ha skjønt at dette ville føre til politi etterforskning, vi vet av erfaring at politiet ikke rykker ut til mindere trafikk uhell uten personskade, iallefall i Oslo.

  Hvis man så setter seg ned og drikker har man da brutt noen lov, hva er kriteriene for å skjønne dette, det må bli ren gjetting etter min oppfatning

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym

   I vegtrafikkloven § 22 heter det: "når han forstår eller må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen".

   Spørsmålet er altså om sjåføren må forstå at det kan bli politietterforskning. Selv om politiet som regel ikke rykker ut ved mindre trafikk uhell, betyr ikke det at det ikke "kan bli politietterforskning".

   Jeg er enig med deg i at kriteriene er skjønnsmessige, og at det er vanskelig å si på generelt grunnlag hvor grensen går. Men ren gjetning er det vel likevel ikke.

   Hvis det har oppstått materiell skade, og det sendes inn skademelding til forsikringsselskapet tenker jeg man som regel bør tenke at det kan bli politietterforskning. Trafikkuhell uten materiell skade kan også være av en slik art at det er naturlig å tenke at det kan bli politietterforskning. Eksempelvis utforkjøringer. Hvis man havner i grøfta, og blir observert av andre kan det være nok til det kan bli politietterforskning.

   Ledetråden er vel om det var noe med situasjonen som kan gjøre det naturlig å mistenke at sjåføren hadde promille.

   6-timers regelen er for øvrig særegen for Norge. Det er ikke mange andre land som har tilsvarende.

   Slett
 50. Mange takk for svar, jeg skal være litt mer spesifkk, en bekjent av meg kjørte bil etter en drink 4 cl brennevin umiddelbart etter inntak, etter en U sving i gaten skjedde et minimalt sammenstøt med en bil som kom bakfra og var så vidt borti vedkommendnes bil, kun et lakkmerke.
  Jeg kom til stedet rett utenfor dennes bopel og så vedkommende sitte i bilen noe " utafor" og spurte hva som hadde hendt, vedkommende virket da ute av balanse rent psykisk og jeg ba denne gå inn til seg selv, så skulle jeg ta meg av eventuelle forsikringsspørsmål, vedkommende gikk hjem og drakk opptil flere drinker og ble beruset 1,8 i promille, politiet var tilkalt av motparten pga. den psykiske tilstand og fikk tatt de nødvendige prøver etter ca 2 timer, promillen var da høy 1,8 jeg vet at vekommende hadde drukket etter at denne gikk hjem, vedkommende var ute av seg og trodde ikke dette var straffbart da den mindere kollisjonen normalt ikke hadde medført politi etterforskning, spørsmålet bli da om dette er en lavpromillesak eller om man dømmes etter 6 timers avhold regel med lengere straff, førerkortbeslag.

  SvarSlett
  Svar
  1. Det blir feil av meg å ta stilling til det faktumet som du beskriver. Jeg vil likevel peke på at betydnignen av inntaket av 4 cl brennevin før kjøringen må vurderes. I kommentarutgaven heter det:

   "Etter omstendighetene vil det kunne være et vektig moment om føreren har drukket før eller under kjøringen. Se Rt. 1977 s. 1000. Forutsetningen for at det skal kunne legges vekt på forutgående alkoholnytelse, er imidlertid at føreren er eller burde vært klar over at utenforstående kjenner til eller kan ha mistanke om forholdet; jf. Rt. 1978 s. 735 og Rt. 1981 s. 1188. Videre er det selvsagt et viktig moment om føreren har blitt beskyldt for promillekjøring; jf. Rt. 1978 s. 763. Se også Rt. 1968 s. 899, Rt. 1972 s. 688 og Rt. 1988 s. 1389. Etter omstendighetene kan det også være et moment at føreren kommer fra en fest hvor det har vært nytt alkohol; jf. Rt. 1983 s. 421."

   Det blir uansett en konkret vurdering.

   Slett
  2. Mange takk for svar, det er selvfølgelig at en promillekjører prøver alle måter å komme unna streng straff, promillekjøring er selvfølgelig en uting som kan koste enkeltpersoner og samfunnet hardt så man skjønner egentlig straffeutmålingen her, jeg har kun hengt meg oppi den noe spesielle formuleringen om at man burde ha skjønt osv..... synes personlig at den er for vid og kan tolkes i mange retninger samt at dette ikke må være med forsett, men rett og slett uaktsomt.

   Slett
 51. Hei.

  Kjæresten min sluttet å bruke hodet en liten periode og kjørte med promille. Han følte seg fin, som at han ikke hadde drukket.
  Han ble stoppet i kontroll og da blåste han til 0,34 på alkotesten politiet hadde i bilen sin. Han samtykket til å gi fra seg sertifikatet.
  Nå tre uker senere ringte han politiet for å høre hvordan det gikk med saken. Han snakket med politijuristen som sa det var vanlig å doble det alkotesten viste. Er dette vanlig? Advokaten han tok kontakt med sa nemlig at dette ikke var vanlig.
  Senere sier juristen han blodprøven viste 0,68. Jeg synes dette er ganske spesielt. Blodprøven viser akkurat det dobbelte? Dette var en time etter han blåste 0,34.

  Hva tenker du?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym.

   Måleresultatene kan være litt forvirrende. Det er forskjell på måleenheten for måling med blåseapperat og måling med blodprøve. Ved bruk av blåseapperat måles alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften, mens ved blodprøve er det alkohonsentrasjonen i blodet. Det er kun blodprøve som gir et resultat som vi kjenner som promille.

   For å gjøre om resultatet med blåseapperat til promille så må man gange det med to. Se vegtrafikkloven § 22 - http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html#22 - der vil du se at begge begrepene brukes. Er du usikker på resultatene, be om kopi av blodprøveresultatet.

   Slett
 52. Takk for svar!

  Jeg syntes bare det var litt rart, og har hørt så mye forskjellig. Alle andre enn juristen har sagt til kjæresten min at promillemålerene polititet har i bilen sin skal være pålitelige, og de har aldri hørt at det skal dobles. Han har pratet med både advokat og andre jurister.

  Men, takk igjen for svar.

  SvarSlett
 53. hei. jeg ble tatt for promillekjøring i jula, blåste 0.45 på stedet ble kjørt til nermeste sykehus sirka 45min unna, tok blodprøver og spurte om og blåse på nytt etterpå for og ha en liten oversikt. blåste da 0.35. hva er sannsynlig straffeutmåling for dette og hvor mye kan jeg forvente at blodprøvene viser? dette var ca. 3timer etter alkoholinntak!

  SvarSlett
 54. godtok også beslag av førerkort på stedet samt full tilståelse selv om jeg ikke ble tatt bak rattet var det skjellig grunn til mistanke, er det ikke da formildene i min favør og ha gjort jobben til politiet lettere ved og spare de for etterforskning?

  SvarSlett
 55. Hei,
  Jeg ble tatt for fyllekjøring i Sverige for 7 mnd siden og fikk inndratt førerkortet.
  Jeg ble dømt til 1 mnd fengsel og 12 mnd kjøre forbud i Sverige.
  Etter 1 mnd fikk jeg tilbake førerkortet i posten.
  Kan det få konsekvenser for førerkortet hvis jeg overfører dommen til Norge for å søke om hjemme soning her?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Anonym!

   Det burde allerede hatt konsekvenser for din rett til å føre motorvogn i Norge. Hjemmelen for dette finnes i vegtrafikkloven. Politiet kan i vedtak, uten domstolprøving her i Norge, frata deg retten til å føre motorvogn dersom du er ilagt straff i utlandet for en overtredelse som ville ha ført til tap av førerett... jfr. vegtrafikkloven § 33 nr. 4.

   Mulig for ditt tilfelle at du ikke har noe å frykte siden det har gått lang tid.

   mvh
   Covert

   Slett
 56. Hei,

  Jeg ble tatt for fyllekjøring for 14 mnd siden med inndratt førerrett i 22 mnd, fikk bot og 3 uker fengsel. Har sendt søknad om reduksjon av tapstiden grunnet helse årsak. Søknad er beviljet betinget at jeg legger nytt førerprøve. Jeg har Svensk førerkort med full rett å kjøre i Sverige som ikke er inndratt av svenske myndigheter. Dilemma som jeg har nå er at hvis jeg legger ny førerprøve innen at den svenske førerkortet er inndratt kommer jeg å bli sittende med to førerkort. Er den betingelsen riktig i dette tilfelle om å legge ny førerprøve da jeg allerede har gyldig førerkort uten rett å kjøre i Norge under tapstiden? Etter tapstiden kommer mitt svenske førerkort å sendes til Sverige som skal ta vurdering om den skal bli inndratt eller ikke. Hvis den ikke blir inndratt så sitter jeg med to førerkort etter tapstiden.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym

   Spørsmålet du stiller bør du nok heller stille til vegvesenet eller politiet.

   Hvis jeg skal anta hva riktig svar er, så vil det være å ta førerprøven i Norge, få norsk førerkort som du da trolig også kan bruke i Sverige. Men, jeg vet ikke sikkert, så du må nok sjekke det med de som har ansvaret for dette regelverket.

   Slett
 57. Hei jeg ble stoppet med 1,56 i promille kjørte fra oslo sentrum og hjem som vil si ca 15 min kjøretur. Ble stoppet ved kontroll. Ble tatt med ned til stasjonen med kun blåse test. ble ikke tatt noe blodprøve. Lot meg gå hjem etter blåsetesten for god oppførsel og ved at jeg virket egentlig mer klar en det blåsetesten sa. Aldri hatt noe med politet og gjøre før, første gang. Hva er mulig straff? har jeg mulighet til og slippe fengsel straff?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym

   God oppførsel når man blir stoppet av politiet er det som forventes. Det betyr at det ikke er formildende at man gjør som politiet sier. Hvis man ikke følger politiets instrukser er det noe som i verste fall kan være straffbart.

   Straffen ved promille er relativit skjematisk. Ved promille over 1,3 er hovedregelen fengsel. I intervallet fra 1,3-1,5 er det åpning for litt skjønn. Fra 1,5 skal det mye til for at man unngår fengsel. Nesten eneste mulighet til å slippe fengsel ved promille over 1,5 er at man har et rusproblem og er aktuell for promilleprogram.

   Kjørelengden er sjelden formildende omstendigheter. Nok en gang snur vi på det, og sier at lang kjørelengde er straffeskjerpende. Din kjøring i Oslo sentrum i 15 minutter høres på ingen måte bra ut. Særlig det at kjøringen er i Oslo sentrum. Potensialet for ulykker er stort, selv om det er midt på natten. 15 minuttter er heller ikke kort kjøring med så høy promille.

   Det er alltid farlig å mene mye om straff i saker man ikke vet alt. Jeg nøyer meg derfor å si at promille med 1,56 normalt vil gi fengselsstraff, tap av førerretten i minst 2 år og bot på 1,5 brutto månedslønn. Det er strengt.

   Slett
 58. Promillekjøring ER, farlig. Lium prosederer rigid, det han har som yrke og inntekt. Jo greit. Imidl. er det ikke mange årene siden 0.5 var grensen, og den kjente "kjørepilsen" var et kjent, og faktisk relativt, akseptert begrep. UTEN at jeg vil forsvare den. Men, den var faktisk lov. Om en brukte ca. en time på den, og ventet litt til. Vi bør uansett huske på, at promillerestriksjoner, er av relativt nyere samfunnsutvikling. På tredve,førti og femtitallet skulle man være temmelig sjanglete før det ble sett på som trafikkfarlig. Hest og vogn, trillet rundt i Oslo så sent som på 1970 tallet. "Alle" har, ell. har tilgang til bil. I umiddelbar nærhet; skjenke/tilførselssteder-er omkring overalt. Opplagt at lovene og reaksjonene er i misforhold med kulturutviklingen. For eksempel; i Danmark, politifolk starter arbeidsdagen med en "bayer.." Uten at det på noen måte i seg selv kan forsvares. Men tror lovene har gått fortere en samfunnsutviklingen

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym
   Tja, om jeg prosederer rigid vet jeg ikke. Jeg er enig med deg i at det er forskjell på promillesak med 0,3 i promille og 1,5. I saker med høypromille, for meg over 1,5, så er jeg kanskje rigid. Jeg tenker at det på ingen måte er forenlig med bilkjøring.

   Samfunnet utvikler seg. Og jeg tenker at vår lov absolutt er i takt med samfunnsutviklingen. Det er stor forskjell på trafikkbildet vi hadde i midten av forrige århundre, og det vi opplever i dag. Det samme er kulturutviklingen. Tviler på at danske politifolk starter arbeidsdagen med en bayer i dag.

   Slett
  2. Svar, feilplassert, står nedenfor, kl. 20:22.

   Slett
 59. Jeg lurer litt på grensen for ubetinget/betinget fengsel? Noen steder står det 1,5, du skriver 1,3 og politiet sier 1,2? Jeg ble tatt med 1,28 og jeg er helt desperat etter å slippe soning i fengsel! Boten kan jeg klare og tap av førerkort i 2 år, selv om det betyr at jeg mister jobben.

  Vil du anbefale meg å kontakte en advokat eller vil dette heller skade min sak i retten? Jeg angrer dypt og inderlig på det jeg har gjort, er sykemeldt for depresjon etter episoden og forsøker nå bare å finne veien videre. Slik jeg ser det, blir det vanskelig hvis jeg må inn i fengsel. Er tidligere ustraffet og har ingen rusproblemer.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei anonym

   Det er riktig at jeg har angitt ulike grenser for når ubetinget fengsel brukes. Bakgrunnen er en lovendring som trådte i kraft i februar 2012.

   Dagens vegtrafikklov § 31 sier at straffen som regel skal være bot og ubetinget fengsel ved promille over 1,2. Se § 31 annet ledd bokstav c - http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html#31

   Det betyr at du med din promille ligger like over grensen for når man som regel blir dømt til å sone i fengsel.

   Tidligere var loven slik at man med en promille over 1,5 som hovedregel ble dømt til ubetinget fengsel, mens man med en promille mellom 1,0 og 1,5 enten skulle anvende betinget eller ubetinget fengsel. Ved den gamle loven var praksis slik at man ved en promille over 1,3 som regel ble dømt til ubetinget fengsel. Med andre ord, var praksis, slik jeg oppfattet den, noe mildere enn hva som følger av dagens lov.

   Tidligere praksis har likevel en viss betydning for anvendelsen av dagens bestemmelse. I Prop. 9 L (2010–2011) s. 33–34 heter det:

   "Lovendringa har i utgangspunktet ikkje til formål verken å skjerpe eller lempe domstolane sin praksis for når vilkårslaus fengselsstraff vert dømd. D e p a r t e m e n t e t vonar likevel at ei ­lovfesting av terskelen for når det som regel skal reagerast med fengsel utan vilkår vil kunne ha ein viss signaleffekt, og samstundes tene informasjonsomsyn. På bakgrunn av desse momenta finn ­d e p a r t e m e n t e t det mest tenleg å gjere framlegg om at det lovfastsette utgangspunktet for når det som regel skal dømast vilkårslaust fengsel skal setjast til 1,2 promille."

   Du spør om jeg vil anbefale deg å kontakte advokat. Min erfaring er at gode advokater utgjør en forskjell i grensetilfeller. Advokaten kan hjelpe deg å få frem sider som belyser saken slik at du kanskje oppnår et mer gunstig resultat for deg.

   Slett
 60. Jo enig. Men må understreke, ang. d. p. folk: så en tvdokumentar, der dette faktisk var tilfelle. For +/- åtte år siden. Autentisk. De har følgelig tradisjon for en mer liberal kultur der. Men har visstnok senere år strammet inn på promillekjøring. Etter noen stygge ulykker. For øvrig, er det et paradoks hvorfor så mye promillekjøring i Norge. Til tross for relativt lovlydig kultur. Spørs om ikke frihetsberøvelse/arrestasjon, transport til lege/blodprøve, med tvang- er et for utilbørlig personinngrep, når gjelder de lavere konsentrasjoner (0.2). Som altså samfunnet mulig i fremtiden vil oppfatte det som.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvor grensen skal gå er et politisk spørsmål. Men det er jo viktig å ha med seg at lavpromille mellom 0,2 og 0,5 straffes kun med bot, jf vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a - http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html#31

   Jeg ser ikke for meg at man i så mange lavpromillesaker foretar arrestasjon og tvangsfrakt til sykehus.

   Slett
 61. Hei!

  Fantastisk blogg! Er helt utrolig hvor vanskelig det er å få noe konkret svar fra politiet.

  Hva tenker du om følgende sak:

  Jeg mistet lappen etter å ha kjørt i fylla dagen derpå. Klokken var 1400 på søndag og jeg ble tatt med 1,02 i promille. Grunnen til at jeg ble tatt var fordi min parkerte bil ble rygget på av en brannbil som varslet politiet om at jeg luktet alkohol.

  Per i dag har det gått 1 år og 10- 11 mnd og jeg har enda ikke fått noe straffeutmåling av politiet. De unnskylder seg med for mye å gjøre og viktigere saker.

  Advokaten min har flere ganger varslet statsadvokaten, men har enda ikke fått noe tilbakemelding.

  Hvor går grensen for hvor lenge en kan vente? Og er det realistisk at jeg har mistet lappen i to år? Siden det nærmer seg to år begynner jeg å bli rastløs.

  SvarSlett
 62. Hei,Jeg ble tatt for fyllekjøring for 3 år siden,å da hadde jeg 1,19 i promille..

  no fikk jeg lappen og har hatt den i 6 månder så ble jeg tatt igjen, men siden jeg vil ha mellom 0.6 til 0.9 i promille vil jeg få livstid=5 år? eller vil jeg få mindre siden promillen sisste gang var mindre ?

  SvarSlett
 63. Hva er vurderingene som legges til grunn av domstolene for å vurdere botens størrelse ved promilledommer ? I frie yrker har jo mange bonuser som gjør at inntektene kan variere kraftig fra år til år. Vil de kunne slippe lettere en "rettferdig" bot enn mennesker med faste inntekter ?

  SvarSlett
  Svar
  1. Synd ikke mentor har svart deg. Men antar du bør regne med den vanlige malen i staten. Dvs. siste tre års totalinntekt. Altså, har du for eksempel. tjent
   748000 tot. siste tre år, vil det bli (delt på tre), 249333 som grunnlag for ETT år. Som da sannsynligvis boten blir regnet ut fra... Og om da dommen blir 1 1/2 mnd.lønn, skulle det bli noe sånt som 31165,-...

   Slett
 64. Noen promillesaker får mer oppmerksomhet enn andre; hva synes dere?
  http://www.nettavisen.no/nyheter/article3629726.ece

  mvh
  Covert

  SvarSlett
 65. Hei.

  Ble tatt for promille kjøring, etter at noen har ringt å tipset politiet.

  Kjørte hjem 6-8 timer etter jeg hadde drukket alkohol. Politiet kom på døra, å jeg blåste 0.34
  Dette tilsvarer 0.68 fikk jeg beskjed om. Men blåsetapperate de hadde kunne ikke brukes som bevis.

  Ble tatt med til politistasjon, å skulle egentlig blåse der, men de fikk ikke det godkjente blåsetapperate til å fungere å de brukte virkelig lang tid før det skjedde noe.

  Ble etterhvert tatt med for å ta blodprøve. Men dette tok lang tid, å tok ikke blodprøve før 2 timer etter jeg blåste første gang.

  Er muligheten da til stede for at jeg har hatt under 0.5 i promille? Å kan politiet regne seg tilbake til hva man har hatt?

  Jeg vet at jeg forbrenner alkohol veldig fort, så syns det er rart om de kan vite hva jeg har hatt i promille da jeg kjørte ved å regne seg flere timer tilbake.(følte selv at det var under 0.5 da jeg kjørte, å regner med den var svært lav da jeg tok blodprøve)

  SvarSlett
 66. hvor lenge er aksebtabel ventetid på dom ?

  SvarSlett
 67. Hei.Satt i min bil som passasjer, stoppet av politiet og blåste 0,38. Kameraten min som forøvrig jeg ikke visste hadde drukket målte 0,31.Dette var altså blåsetest verdier. Han ble tatt inn for blodprøve. Begge ble fratatt førekortet. Til meg sa de at det skulle koste meg dyrt og en politimann prøvde å presse meg fro samtykket. Jeg har ikke samtykket i beslaggellse siden jeg ikke visste at kameraten også drakk den kvelden. Hva kan jeg forvente av straffen, og hvordan skal man bevise om at en ikke visste om at den som kjørte drakk også ?Hadde selv aldri noensine hatt noen straff tidligere.
  Takk

  SvarSlett
 68. Hei!
  Ble for et års tid siden tat for promillekjøring med 1,12 i promille og fikk fratatt førerkort i 20 mnd, bot og 21 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid.
  Er det noen mulighet for å søke i etterkant om å få ta førerkortet igjen tidligere mht. avhengighet av førerkort i jobb og utdanning?

  SvarSlett
 69. hei eg blev arestert ombord på en båt mens eg lå og søv politiet har 2 øyenvitner som siger at eg har vært på en kro og har spanderet drinks og skal ha drukket sjøl så skal eg ha gåt ut i en bil sammen me 2 andre personer og kjørt 150 meter de andre personerne som var me meg er ikkje avhørt og eg har ikkje avgjit noken forklaring nu er de 14 måneder siden og politiet har bet om forklaring nu blev aresteret 1.30 min efter at dette skulle ha skjet havde 2.09 i promille me nedgående promille ka skal eg jere og kann di komme så seint og forlange avhør av meg ?? forøvrigt så fikk eg fradømt mit førekort fram til desember 2012 men eg har ikkje motaget de igjen

  SvarSlett
 70. Hei,

  Et litt anderledes spørsmål.
  Dersom man mister lappen pga for høy fart og mister lappen i 7 mnd.
  Har sendt klagebrev til politiet for 2 mnd siden uten å få svar, skulle ikke samtykke før jeg fikk svar fra de fikk jeg beskjed om.

  Hvor lang tid har de på seg til å gi meg en tilbakemelding? Dersom de bruker for lang tid har jeg rett på førerkortet tilbake?

  SvarSlett
 71. Hei!

  Jeg er mistenkt for promillekjøring.
  politiet har ingen bevis men kun vitner som har utpekt meg, da jeg ikke ble tatt på fersk gjerning. jeg ble seinere stoppet av politiet da jeg og flere kompiser hva på tur til byen for å feste videre. under turen mens vi gikk til byen, ble det drukket en god del. måtte ta blåsprøve og den ga utslag på 1 i promille. Jeg skal i følge politiet ( Rygget i en bil )som sto under 1 meter fra denne motorvognen jeg har kjørt. jeg er fortsatt under prøvetiden på lappen og samtykket til førekortbeslag fordi jeg tenkte det var best og har avklart avhør. Har dessuten 3 vitner som kan bekrefte at detter har aldri skjedd.
  det jeg da lurer på er: Hvordan ligger jeg an i saken? foreventet dom,eller?
  Setter pris på svar!

  SvarSlett
 72. Lørdag 14.sept. begikk jeg en diger tabbe. Jeg ble tatt for promillekjøring. Jeg vedkjenner meg dette, men har likevel et par kommentarer/spørsmål:
  *Mitt førerkort ble inndratt; noe som jeg aksepterer
  *Men jeg er enda ikke dømt og bør derfor 'kun' bli ansett som en 'uten førerkort'. Altså ikke straffedømt.
  *Kan jeg derfor anse meg som en vilkårlig, vanlig mann 'uten førerkort' og dermed ha adgang til vanlig øvelseskjøring,dvs med min kone i passasjersetet?
  * Jeg innrømmer å tape denne retten etter en evt dom.Men spørsmålet er altså: Kan jeg øvelseskjøre FØR domsavsigelse? Jeg er jo 'uskyldig' til det motsatte er bevist? (Dette gjelder jo i alle andre straffesaker).
  *Dessuten: Jeg hadde 0,47 i blåsetesten.(Ca litt mindre enn 1,0i promille). Ble tatt med til blodprøve ca ett kvarter senere. Hvis blåsetesten er til min fordel bør jeg da kreve at denne skal bli gjeldende?
  * Har du tips på straff?

  SvarSlett
 73. Hei.
  Jeg ble anmeldt "dagen derpå", politiet kom på døren min rundt kl.08.30 og spurte om jeg hadde kjørt bilen hjem. Jeg svarte såklart ja, siden jeg trodde at jeg ikke hadde promille. Men det som er rart, de hadde ikke promilletesteren med seg så jeg måtte bli med inn til stasjonen og vente til klokken var 09.45 før legen kom for og ta en blod/piss og spytt prøve. La oss si at jeg har hatt promille, kan denne tilbakeregnes til kl.08.00 da jeg kjørte bilen? Bruker de noen form for halveringstid på alkoholatomene?

  SvarSlett
 74. Hei Rune og takk for en fantastisk og informativ blogg.

  Jeg vil bli siktet for promillekjøring på moped. Ble tatt på tur hjem etter en fest på nattetid. Det var lite trafikk, ingen farlige situasjoner oppstod. Svar fra blodprøven foreligger ikke, over 2 i promille er ikke usannsynlig - noe som er med på å forklare den uintelligente handlingen. Jeg godtok ikke førerkortinndragelse, har ikke nok kunnskap om saksgangen/prosedyrene til å kunne bedømme om dette var klokt valg.

  Jeg er student og har to jobber for å finansiere utdanningen. På den ene jobben avsluttes kontrakten 31. desember, så jeg vil ikke få inntekt av den jobben i 2014. Den andre jobben innebærer å være assistent for en handikappet person i rullestol. Denne personen er avhengig av assistenter som kan transportere han til skole, familie, venner, etc. i sin bil. Lønnen fra fra jobben jeg slutter i er 13k pr. mnd., lønnen fra den andre jobben er 6k pr. mnd.

  Jeg har noen spørsmål jeg håper du kan svare på Rune:

  1. Hvordan vil boten på en og en halv månedslønn bli beregnet i mitt tilfelle, siden tidligere bruttolønn på 19k vil ikke være reell når boten skal bli betalt i 2014?
  2. Hva er muligheten for å få dispensasjon til å kjøre bilen til den handikappede personen i rullestol, siden vedkommende er avhengig av denne transportmuligheten?
  3. Er det noen muligheter for betinget fengselsstraff? Hvis nei; kan straffen gjennomføres som husarrest med fotlenke?
  4. Hva antar du lengden på førerkortinndragelsen vil bli?

  Til slutt vil jeg si at jeg er lei meg for denne handlingen, og at jeg forstår at loven er streng ifm. promillekjøring, siden faren for ulykker og personskader er mye høyere. Jeg kan ikke endre min gjerning og valget jeg tok da, heldigvis vil jeg lære av de strafferettslige konsekvensene - ikke av straffen min samvittighet ville gitt meg om jeg hadde påført skade på uskyldige mennesker.

  På forhånd takk, mvh: Moped

  SvarSlett
 75. Hei. Jeg ble for en måned siden tatt i å fyllekjøre. Jeg er 38 år gammel og har aldri fyllekjørt i hele mitt liv, har faktisk aldri fått noen som helst dom eller bot utenom en fotoboks som knipset meg (ca. 4000 i bot). Jeg samtykket i å få førerkortet mitt beslaglagt og ble tatt med til blodprøve på legevakta. Jeg la alle kortene på bordet. Jeg blåste ca. 2 i promille. Jeg har ikke hørt noe som helst.

  Jeg har gjort noe fryktelig dumt og er villig til å ta konsekvensene for det. Jeg har siden episoden tatt et oppgjør med meg selv og sluttet helt å drikke alkohol. Problemet mitt er at jeg skal flytte til Storbritania i midten av april og som jeg har skjønt så tar det tid å behandle saker i Oslo.

  Vil jeg få Betinget dom eller ubetinget dom. Jeg har som sagt aldri vært dømt eller tatt for noe som helst. Hvordan fungerer dette med at jeg er i Storbritania? Må jeg komme tilbake til Norge? Blir saken foreldet etter 2 år? Jeg regner med at jeg uansett mister førerkortet i 2 år og bilen har jeg solgt. Hvis jeg ikke lenger er folkeregistrert i Norge men i England, blir jeg da arrestert hvis jeg kommer hjem til Norge?

  Setter pris på oppriktig svar.

  På forhånd takk

  mvh idioten

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei
   Jeg har dessverre ikke svar på alle dine spørsmål. Det enkleste er straffen - med en promille på ca 2 må du regne med dom på ubetinget fengsel - dvs at du må inn å sone.

   Umulig for meg å si hvor raskt saken kommer opp. Som norsk statsborger er du etter lovlig innkalling pliktig til å møte til hovedforhandling og rettsmøter hvor siktedes fremmøte anses som nødvendig (strpl § 85)

   Om innkallingen vil bli sendt til din eventuelle norske adresse eller adresse i Storbrittania, vil blant annet avhenge av om hva du har meldt til folkeregisteret, og hvor fast og langvarig din flytting er. Høyesterett har i en sak kommet til at en norsk student i utlandet kunne innkalles via sin norsk adresse, fordi studentens tilknytting til Norge var sterkere enn det landet han studerte i.

   I en slik situasjon vil jeg anbefale at du tar kontakt med politiet før du flytter, slik at du får avklart med politiet hvordan saken din vil bli håndtert.

   Arrestert vil du nok først kunne bli etter at du eventuelt er blitt dømt til fengsel, og du eventuelt ikke skulle møte til soning. Hvor du er folkeregistret vil ikke ha noen betydning din plikt til å møte, men kun hvor innkalling skal forkynnes.

   Slett
  2. Hei. Tusen takk for raskt svar. Da tar jeg kontakt med politiet og avklarer med de.

   Slett
 76. Hei, jeg mistet førerkortet i 14 mnd og hadde kl abc1mst, det jeg grunner på er om jeg må kjøre opp på alle klassene igjen.

  SvarSlett
  Svar
  1. Du må kun kjøre opp på den "høyeste" klassen, som i ditt tilfelle er "C1". Du vil etter dette få igjen førerretten på alle "lavere" førerkortklasser.
   /Kristian

   Slett
 77. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 78. Hei på deg , jeg er ei dame på 42 år , som mistet sertifikatet for 5 mnd siden , i en annen by enn den jeg er fra. Jeg hadde 0,4 på stedet , men en time senere på politistasjonen viste den 0,7. Har fortsatt ikke hørt en lyd fra noen ang saken min. Hvor lang tid tror du jeg må vente ? Jeg samtykket på stedet. Det er en lang og trist grunn for at jeg følte at jeg ville kjøre de 100 meterene , men gjort er gjort. Men hadde vært greit å få vite noe snart :)

  SvarSlett
 79. Og når jeg ringte juristen sa hun at de hadde målt 0,36 , men på grunn av dårlig utpust på stasjonen , så doblet de den som ble tatt på stedet :(( er dette lov ?? Og jeg har astma , så derfor dårlig utpust :((

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Shilae
   Jeg har ikke hørt om at målinger dobles som følge av dårlig utpust. Det som er tilfellet, er at måling av utåndingsluften gjøres om til promille ved å doble måleresultatet. Det er altså vanlig å doble.

   Slett
 80. Hei. Min datter ble hentet fra en fest av politiet. De påstår at de har grunn til å tro at hun har promillekjørt. De mener at hun er en av to som satt inne i bilen som kræsjet. Hun vet heller ikke hvem den andre persjonen er. De i bilen hadde stikket av fra stedet. Hun nekter på hendelsen. Hun har heller ikke førerkort. Så mitt spørsmål er, kan hun bli siktet uten å ha blitt tatt på fersken ? Kan hun bli siktet om noen påstår at de har sett henne forlate åstedet? Om hun blir tiltalt hvilken straff kan hun få? Hilsen bekymret foreldre.

  SvarSlett
  Svar
  1. Samme skjedde en venn av meg. Han ble hentet av politiet når han lå hjemme og sov. De tok seg inn i leilighet uten noen gyldig dokumentasjon på ransaking. Han måtte bli med politiet for utvidet blodprøve.
   Hvordan kan politiet finne på å hente folk som ikke er tatt på fersken uten noe gyldig grunn?
   Hvis det er reelt, så kan man jo bare sitte hele dagen å ringe inn bekymringsmeldinger om folk man ikke liker da! Helt latterlig!

   Slett
 81. Hei, jeg lurer på hva jeg kan forvente i dom etter kjøring med promille. Jeg endte opp med kjøring i sterk fortvilelse over en krangel med kone, og måtte komme meg vekk fra huset. Jeg kjørte ut av garasjen og parkerte i gaten rett utenfor for å sove i bilen. Her fant politiet meg parkert med motor i gang, og jeg blåste 0,9. Jeg er ikke tidligere straffedømt. Hvis jeg får en bot på 1,5 ganger månedslønn vil det gå utover betjeningsevne av gjeld, og dermed også utover kone og barn. Det føles ikke rettferdig, men noen som har noen anslag på hvor streng dom jeg vil få?

  SvarSlett
 82. Anonym.
  Dersom politiet stopper deg og foretar en blåseprøve som er positiv. Deretter gir tilbud om utåndingsprøve som viser 0.31 i resultat (0.62 i promille) Resultatet ble ikke godtatt av mistenkte og det ble ikke gitt noe tilbud om blodprøve. Mistenkte gå på en del medisiner og politiet fikk listen over disse. En av medisinene heter Valergan og har varseltrekant. Mistenkte sier at han ikke har drukket og politiet kjenner haller ingen lukt av alkohol. Burde ikke da Politiet bedt om en blodprøve. Er dette en sak som mistenkte burde benytte en advokat og gå til domstolen???

  SvarSlett
 83. Hei. jeg vart for ikke lenge siden stoppet en Søndagsmorgen. i promille kontroll.Etter at jeg hadde kjørt i knappe 5 min. Blåste jeg 2 ganger og fikk utslag på ca 0.22 og 0.23. Måtte inn til blodprøve. Førerkortet vart ikke inndratt der og da.
  Etter ca 2 uker fikk jeg beskjed om at blodprøven viste 0,51. D.v.s 0.01 promille over slik at jeg fikk inndratt førerkort.

  Har ikke fått noe som helst skriftlig.Fra politiet. Bare en telefon om at jeg skulle sende inn førerkortet. noe jeg gjorde samme dag.

  Jeg har en plettfri vandel. Aldri dømt for promille kjøring tidligere. Kun farstbot for 20 årsiden
  Skal jeg godta at det er så stor forskjell på blåseprøven og blodprøven som vart tatt med halv times mellomrom ?
  Er det noen hensikt for meg å anke saken.?
  Var jeg for snar til å levere fra meg førerkortet ?
  Finnes det formildende omstendigheter.?

  SvarSlett
  Svar
  1. Er dessverre det folk flest tror; at alkometerresultatet er reelt promillenivå. Alkometer er kun minimumsindikasjon.., og politifolk opplyser som regel om det også. Grenseverdien er i Norge 0.2. Har vert det noen år. Om politiet leser av 0.2 eller høyere, legger de til grunn at virkelig nivå er det doble ell. mer.
   Så ut i fra dette har du egentlig hatt 0.31 for mye i promille. Som blodprøven viste, 0.51, og det en stund etter alkometertesten. Da ser nok politiet på dette som en klar/sikker promillesak. Kjedelig ja, men menge
   bra borgere har gått i "dagen der på fellen". Viktig sikkerhet: ikke kjør dagen etter fest, ell. inntak sent på kveld/natt. Lite trøst, men kan jo vurdere en tlf. til en egen advokat i Oslo
   som er spesialist på promillesaker.

   Slett
 84. Hei, jeg røyker hasj daglig, tok en pause fra det, og ble misstenkt for å ha nylig kjørt i rus påvirket tilstand. Bilen var parkert, og jeg stod utenfor bilen da politiet ankom.

  Blodprøvene ble tatt og jeg overnattet på glattcella. Blodprøven vil slå ut antar jeg, men i og med at jeg ikke var beruset der og da, så har politiet beslaglagt førerkortet og jeg venter på svar. Har aldri hatt noe med politiet å gjøre, så hva kan jeg forvente skal skje, og hva kan jeg gjøre selv angående dette ? Kan jeg nekte for at blodprøvene er riktige og kreve ny analyse? Takk for svar på forhånd.

  SvarSlett
  Svar
  1. Det gikk 2 dager uten røykings etter jeg tok pause btw

   Slett
 85. Hei! Jeg kjørte i beruset tilstand med en promille mellom 0,2 og 0,5, noe jeg angrer meget sterkt på. Jeg mistet ikke lappen, men venter på en bot. Er det fortsatt håp om at jeg kan bli politi?

  SvarSlett
  Svar
  1. Nei.
   Fordi at for å bli politi kreves at man i det minste har overhold minimumskravene mht de grunnleggende lovkravene, motor/kjøretøyferdsel. Et av politiets viktigste kontrollområder er nettopp trafikksikkerhet/rus. Ruspåvirket kjøring er så elementært at opplagte brudd på dette, ikke harmonerer med ansettelse i den etaten. Det skal forøvrig sies at de ansetter mange merkelige mennesker i vår tid, men fersk promillesak begraver nok søknaden. Gjaldt det for eksempel. illegal mopedkjøring 6-7 år tilbake i tid, ville det mulig vert noe annet.

   Slett
  2. Det er krav til plettfri vandel ved opptak ved polithøgskolen - se politiloven § 24b - http://lovdata.no/lov/1995-08-04-53.
   Det blir innhentet utvidet politiattest etter politiregisterloven §41 - se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-05-28-16/KAPITTEL_7#§41
   Det er noen få overtredelser som ikke tas med. Eksempelvis noen forhold som begås før fylte 18 år. Forhold som ikke er med i den utvidede politiattesten kan likevel være relevant og brukes som grunnlag for å avslå søknad.

   Slett
 86. Hei. Sønn min på 16 år og 4 mnd ble tatt for promillekjøring med moped, blåste til 0,41, altså 0,82 i promille. Jeg har lest i Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn at inndragningstiden da normalt er 18-20 mnd, men i § 3-12 står det at det er formidlende med moped. Hvor lang inndragningstid kan han vente seg? Vil han få sperrefrist på billappen fra han er 18 år?

  SvarSlett
 87. Hei Rune

  Jeg er en godt voksen mann som etter å hatt førerkort i 30 å ble stoppet dagen derpå med 0.51 promille. Resultat 14 dager betinget, kraftig bot og inndragning av førerkort i 12 mnd.

  Jeg har ikke fått noe info fra politiet om mine rettigheter og krav får å ta opp igjen førerkort.

  Kan jeg ta teori prøven før 12 mnd er gått.
  Må jeg ta glattkjøring og mørke kjøring.
  Må jeg ta kjøre timer.

  Hvis jeg vil prøve å søke etter en tid om å få forkortet inndragning tiden av førerkortet.
  Hvor søker jeg om dette.

  Mvh JJ

  SvarSlett
 88. Hei, jeg var ute og kjørte etter en bytur som endte i ett ufattelig uheldig utfall, vi var 3 stykker i bilen da jeg sovnet bak rattet og kjørte inn i en husveg. jeg følte meg ikke altfor full men var vell delvis full, (kanskje 1-2 ca i promille) det endte ikke i noen personskader og jeg fortalte politiet med engang jeg kjørte bilen og jeg ble tatt til utvidet prøver og sto for min ugjerning på stedet. hva tror du jeg kan forvente og få i straff, ser det er 1,5 mnd bruttolønn så den er grei. men i forhold til fengsel og taps rett tenker jeg på, hva vil du ca gjette? har også mistet lappen før men ikke pga. alkohol men hadde fått tabeletter i drinken på ett ute sted som slo ut på prøve etter 5 dager med ca 0.5 i promille. da mistet jeg den i 9 mnd men fikk tilbake lappen uten teori eller oppkjøring. det er litt over 2 år siden nå og har henvist til regne prøver etter det. håper på ett svar.

  SvarSlett
  Svar
  1. Lium selv får svare spesifikt.
   Men her i denne hendelsen : hva om flere mennesker befant seg innenfor
   den veggen som ble torpedert /smadret..?, tilfeldige fotgjengere på fortauet ell. andre kjøretøy i gaten...? I tillegg kunne både du og de to passasjerene i bilen omkommet.

   Ubetinget fengsel er nok soleklart her. Ikke å forvente noe annet.

   Slett
  2. Hei anonym

   Du er blant mange som spør på bloggen hvilken straff de vil få. Jeg har tidligere gitt noen svar ut fra en tanke om at svarene kan være veilledende for flere. Jeg kan imidlertid ikke gå inn å angi straffen i konkrete saker. Straffen må vurderes konkret i hver sak, og vil kunne variere noe.

   Utgangspunktet er at promille over 1,2 skal straffes med fengsel. Dvs at promille på 1,3 vil normalt gi fengsel i 18-21 dager. Høyere promille, lengre fengselsstraff.

   Det er så å si aldri formildende omstendigheter ved promillekjøring. Mange påberoper seg depresjon, akutte episoder osv. Men slike forhold får som regel ingen betydning.

   Det er mange mulige forhold som kan gi strengere straff. Kjøring endte med ulykke, kjøring på et tidspunkt med mye trafikk, kjøring i by, kjøring med passasjerer, vanskelige kjøreforhold osv.

   Mange dør i trafikken hvert år. Dessverre er det for ofte ruskjøring som er årsaken. Det er en grunn til at det er strenge straffer for promillekjøring.

   Slett
  3. Det bør absolutt også med overnevnte promillesak, henvises til en svært
   lik sak, med sterke paralleller, fra nøyaktig syv år siden. Bygdøy i Oslo, der sjåfør og to unge passasjer, søstre på bare 16 og 18 år ble drept. Dette også med sportsbil en lørdagsnatt. Sjåføren : alvorlig ruset. De to intetanende jentene ante ikke at de hadde valgt en dødssjåfør. Foreldrene mistet brutalt og grusomt de to eneste barna de hadde. I tilfellet over har det vert et utrolig hell, som har forhindret dødsfall.

   Slett
 89. hei, jeg ble fradømt retten til å kjøre bil for alltid (5år) 02.08.10. trenger jeg en advokat til å sende inn en søknad til politiet og hvilke krav setter de for at jeg skal få tilbake lappen? har ikke hvert innblandet i noe tull verken før eller siden.

  SvarSlett
 90. Hei, jeg ble tatt for promillekjøring med moped. Jeg hadde 0,5 promille. Kjørte skuteren uten hjelm og hadde en venninne bak meg. Hadde førerkort klasse B . Hvilke konsekvenser kan jeg få? Blir min arbeidsgiver informert om dette ? Må man ha moped lappen eller det holder med klasse B lappen?

  SvarSlett
 91. Mentor svarer visst skjelden. Men noe vanskelig å skjønne eksakt hva du mener.
  Prøver : har du blitt tatt med promille på moped, mister du også førerkort for eventuelle andre kjøretøy du har. Altså feks bil. Beslagets varighet avhenger av rettens domsvurdering.
  Om arbeidsgiver blir informert, avhenger om du er yrkessjåfør.

  SvarSlett
 92. Hei.
  Jeg mistet førerkortet i 2013 pga promillekjøring.
  30 mnd.
  I 2015 fikk jeg forlenget inndragningstiden i 6 mnd pga et tilfelle av kjøring uten førerkort.
  Pga jeg mistet førerkortet i 6 mnd ekstra, så mistet jeg jobben min.
  Gått i 6 mnd uten jobb nå siden det er vanskelig og få ny jobb uten førerkort.
  Jeg har søkt politiet om og få redusert tapstiden med 6 mnd.
  Hva er oddsen for og få innvilget denne søknaden?

  SvarSlett
 93. Odsen for innkortelse er omtrent null. Dette pga av "gjentagagelsetilfelle".
  Da svarer politiet omtrent alltid negativt. Hadde det kun vert snakk om ett, tilfelle av overtredelse, kan ofte behovet for "yrke, livsopphold, erhverv", spille inn til fordel for straffede. Men desverre ikke når vilkår er brutt.

  SvarSlett
 94. TAKK TIL STOR DR Sunny for å løse problemene mine sin e-IS (drsunnydsolution1@gmail.com

  mitt navn er Miss Fatima, jeg var gift med min mann i 5 år vi lever lykkelig sammen for årets og ikke før han reiste til Australia for en forretningsreise der han møtte denne jenta, og siden da han hater meg og barna og kjærlighet hennes eneste. så når min mann kom tilbake fra turen sa han at han ikke ønsker å se meg og barna mine igjen, så han kjørte oss ut av huset og han ble nå kommer til Australia for å se at andre kvinnen. så jeg og mine barn var nå så frustrert, og jeg var bare bor med mamma og jeg var ikke behandle bra fordi min mor giftet seg med en annen mann etter at min far døde så mannen hun giftet seg med ikke var å behandle henne godt, jeg og mine barn var så forvirre og jeg var på jakt etter en måte å få min mann tilbake hjem fordi jeg elsker og verne ham så mye, så en dag da jeg var bla på min datamaskin jeg så et vitnesbyrd om dette spell caster DR Sunny, vitnesbyrd delt på internett av en dame, og det imponerer meg så mye jeg også tenke på å gi det et forsøk. I begynnelsen var jeg redd, men når jeg tenker på hva jeg og mine barn er passerer gjennom så jeg kontaktet ham, og han fortalte meg å holde deg rolig i bare 24 timer som min mann skal komme tilbake til meg og til min beste overraskelsen jeg fikk en telefon fra min mann på den andre dagen å spørre etter barna og jeg ringte DR Sunny og han sa dine problemer er løst mitt barn. så dette var hvordan jeg får min familie tilbake etter en lang stress bremse opp av en ond dame så med all denne hjelpen fra DR Sunny, jeg ønsker dere alle på dette forumet til å bli med meg å si en stor takk til DR Sunny og jeg vil også råd til noen i slike eller lignende problemer eller noen form for problemer bør også kontakte ham hans e-post er) (drsunnydsolution1@gmail.com) han er løsningen på alle dine problemer og predicaments i livet. nok en gang hans e-postadresse er (drsunnydsolution1@gmail.com)

  HAN ER spesialister på FØLGENDE SPELL.

  (1) Hvis du vil ha din ex tilbake.

  (2) Hvis du alltid har dårlige drømmer.

  (3) Hvis du ønsker å bli forfremmet på kontoret.

  (4) Hvis du ønsker kvinner / menn til å løpe etter deg.

  (5) Hvis du vil ha et barn.

  (6) Hvis du ønsker å bli rik.

  (7) Hvis du ønsker å knytte din mann / kone å være din for alltid.

  (8) Hvis du trenger økonomisk bistand.

  (9) Hvordan du blitt lurt, og du vil gjenopprette du tapt penger.

  (10) Hvis du ønsker å stoppe din skilsmisse.

  (11) hvis du ønsker å skille seg fra mannen din.

  (12) hvis du ønsker dine ønsker å bli innvilget.

  (13) Graviditet stave å bli gravid babyen

  (14) garanterer at du vinne urovekkende rettssaker og skilsmisse uansett hvor hvilket stadium

  (15) Stopp ekteskapet eller forholdet fra å bryte fra hverandre.

  (16) hvis du har noen sykdom som (H I V), (KREFT) eller noen sykdom.

  (17) Hvis du trenger forbønn for befrielse for barnet ditt eller deg selv.

  nok en gang sørg for at du kontakte ham hvis du har noen problemer han vil hjelpe deg. hans e-postadresse er (drsunnydsolution1@gmail.com) umiddelbart kontakte ham .... ringe nummeret mitt på 2348077620669

  SvarSlett
 95. Mitt navn Alicia Howard, er her for å informere deg om at Dr Ozala urtemedisin er et godt middel for herpes, jeg var en bærer av herpes og jeg så et vitnesbyrd om hvordan Dr. Ozala kurere herpes, bestemte jeg meg for å kontakte, kontaktet jeg ham og han veiledet meg. Jeg spurte ham etter løsninger, og han startet rettsmidler for min helse. Takk Gud, nå er alt greit, jeg er kurert av Dr. Isikolo urtemedisin , jeg er veldig takknemlig til Dr. Isikolo, nå ham isikolosolutionhome@gmail.com og
  isikolosolutionhome@gmail.com Eller kontakte sin nummeret via (WHATSAPP KUN: Du
  kan også Whatsapp ham via +2348133261196) (Kun samtaler: ring ham på
  +2348133261196

  DOCTOR OZALA KAN OGSÅ CURE FØLGENDE SYKDOM: -
  * herpes
  * HSV 1 & HSV 2
  *ASTMA
  * dIABETES
  * epilepsi
  *KREFT
  * ufruktbarhet
  * Stafylokokker.
  * ALS
  *HEPATITT B
  * Graviditet urtemedisin

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.